V Mikuláši majú „zlatých masérov“
10 novembra, 2023
Metodický deň učiteľov
18 decembra, 2023

Popradská a prešovská zdravotka získali titul CAF

Prešovský samosprávny kraj sa zapojil do operačného programu Efektívna verejná správa. Jednou z aktivít tohto projektu je zavedenie systému riadenia kvality organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V oblasti školstva boli ako pilotné školy vybraté Stredná zdravotnícka škola v Poprade a Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove, na ktorých sa mal implementovať model CAF (Common Assessment Framework) – manažérsky nástroj na samohodnotenie a externé hodnotenie výkonu organizácií verejnej správy.

Cieľom zavedenia modelu CAF na našej škole bolo získať obraz o škole od zamestnancov, žiakov, zmluvných partnerov a ostatných zainteresovaných strán z pohľadu identifikovania silných stránok školy a nájdení námetov na zlepšenie, so zámerom skvalitnenia spolupráce so zainteresovanými stranami a posilnením našej zodpovednosti voči nim.

Projekt sme u nás realizovali počas rokov 2022-2023 a predmetom hodnotenia bola činnosť školy v rokoch 2017-2021. Celý proces, ktorý mal štyri fázy, koordinovali konzultanti spoločnosti Centire, s.r.o. v spolupráci s Odborom školstva PSK. V prvej fáze sme  na škole zostavili CAF tím, v ktorom bolo dvanásť zamestnancov školy a jeho úlohou bolo pochopiť princípy modelu riadenia kvality a zostaviť plán jeho implementácie na škole.  Druhá fáza sa týkala analýzy činnosti školy za sledované obdobie vo všetkých oblastiach. Výsledkom bola Samohodnotiaca správa, ktorú posúdil, pripomienkoval a navrhol oblasti na zlepšenie externý hodnotiteľ.  V tretej fáze sme pre identifikované oblasti na zlepšenie vytvorili Akčný plán zlepšovania, v ktorom sme si na najbližšie dva roky stanovili ciele, ktoré chceme dosiahnuť a naplánovali sme k nim aktivity a činnosti podľa cyklu PDCA. Záverečnou fázou cyklu – Externá spätná väzba, bolo preverenie efektívnosti procesu samohodnotenia, zlepšovania sa a uplatňovania princípov výnimočnosti, ktoré vykonal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky s ďalšími externými hodnotiteľmi.

Na základe odporúčania hodnotiteľov Externej spätnej väzby modelu CAF bol Strednej zdravotníckej škole v Poprade udelený medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý nám bol odovzdaný Katarínou Surmíkovou Tatranskou, predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Mgr. Miroslav Bednár riaditeľ školy

Show Buttons
Hide Buttons