VIII. konferencia žiakov v odbore praktická sestra.
16 apríla, 2024
Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – stred
3 mája, 2024

30 zdravotníckych škôl prijalo 5 bodovú výzvu pre MZSR

Snem asociácie zdravotníckych škôl sa konal za účasti významných hostí.

Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠ SR sa uskutočnil 18. a 19. apríla v Banskej Bystrici. Každoročné stretnutie zástupcov všetkých zdravotníckych škôl na Slovensku sa uskutočnilo za účasti štátneho tajomníka MZSR MUDr. Ladislava Slobodníka MBA a predsedu poslaneckého výboru pre zdravotníctvo NRSR MUDr. Vladimíra Baláža PhD. Po privítaní hostí prezident asociácie Mgr. Miroslav Sekula vyjadril radosť z toho, že väčšina zdravotníckych škôl patrí medzi najkvalitnejšie odborné školy na Slovensku v hodnotení INEKO a následne predstavil päť najdôležitejších bodov vízie rozvoja zdravotníckeho školstva do blízkej budúcnosti.

  • Zastaviť všetky snahy o duálne vzdelávanie na SZŠ pre ošetrovateľské povolania
  • Zlepšiť mzdy pre odborných učiteľov SZŠ
  • Navýšiť normatív pre externú formu vzdelávania v odbore praktická sestra
  • Po 25 rokoch konečne vytvoriť samostatnú pracovnú pozíciu pre absolventov dominantného študijného odboru na SZŠ (praktická sestra) v personálnom zabezpečení u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • Po 30 rokoch konečne vytvoriť koncepciu vzdelávania v zdravotníctve; zaviesť 2 ročné kombinované štúdium Diplomovaná všeobecná sestra

Prezident asociácie zdôraznil, že naplnenie týchto piatich bodov je zároveň cesta k zlepšeniu slovenského zdravotníctva, hlavne akútneho nedostatku ošetrovateľského personálu. Vyjadril odhodlanie asociácie plne sa podieľať na riešení tohto problému. Vyzval prítomných hostí, aby sa vyjadrili k načrtnutej vízii. Štátny tajomník MZSR ospravedlnil neúčasť pani ministerky a uviedol, že sa musí s problematikou hlbšie oboznámiť, zároveň však dal verejný prísľub, že väčšinu z uvedených bodov zo svojej pozície podporí. Následne v Banskej Bystrici účastníkov snemu privítala riaditeľka odboru školstva a reformy vzdelávania BBSK Mgr. Lafférsová, zároveň charakterizovala akým spôsobom VÚC podporuje navýšenie počtu žiakov v SZŠ.  Plnú podporu cieľom asociácie vyjadril predseda odborového zväzu pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách Mgr. Szalay, prezident asociácie súkromných lekárov MUDr. Šóth, prezidentka komory medicínsko technických pracovníkov Iveta Šluchová. Delegátov pozdravili tiež riaditeľ odboru zdravotníctva BBSK Mgr. Caudt a za ANS PhDr. Ivanová. 

Program snemu pokračoval po príhovoroch hostí vystúpením hlavnej odborníčky pre ošetrovateľstvo MZSR Mgr. Trnovcovej, ktorá predstavila možnosti uplatnenia praktických sestier v podmienkach FNsP F.D. Roosevelta. Ing.  Palenčárová, a Mgr. Klačanská  predstavili projekt Penta Hospitals – Študujem zdravotku.

Aktuálne výzvy vzdelávania v SZŠ a VOŠZ v Českej republike priblížil auditóriu predseda českej asociácie zdravotníckych škôl PhDr. Karel Štix a následne naňho nadviazala s rovnakou témou, ale v slovenských podmienkach riaditeľka sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov MZSR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. Program snemu doplnili príkladmi dobrej praxe prednášajúci zo SZŠ v Skalici, SZŠ Poprad, SZŠ Žilina, SZŠ Čadca, SZŠ Prešov, SZŠ Košice – Kukučínova.

Hlavným bodom programu druhého dňa bola panelová diskusia MUDr. Baláža s prof. Jankechovou a Mgr. Sekulom k piatim bodom ASZŠ. MUDr. Baláž v nej vyjadril podporu ASZŠ  SR.

V závere snemu delegáti odsúhlasili základné dokumenty asociácie a jej smerovanie na najbližší rok.

Show Buttons
Hide Buttons