STANOVY ASOCIÁCIE STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

STANOVY

ASOCIÁCIE STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

Čl. 1

Tieto stanovy upravujú podrobnosti o úlohách a cieľoch Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky, stanovujú práva a povinnosti jej členov a určujú orgány a ich činnosť. Asociácia stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky (v skratke ASZŠ SR) je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.9.1995 na základe ustanovení § 20 /f – j / Občianskeho zákonníka č. 60 / 1964 Zb. v znení zákona č. 509 / 1991 Zb. a platných zmien a doplnkov (ďalej len zákon).

Čl. 2

Asociácia stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky (ďalej len “ Asociácia „) je dobrovoľným, záujmovým, profesným, nezávislým, samosprávnym združením stredných zdravotníckych škôl a iných právnických osôb s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Postavenie členov Asociácie je založené na princípe rovnosti, vzájomnej pomoci a spolupráce.

Asociácia je právnickou osobou, ktorá koná svojim menom.

Sídlom asociácie je sídlo školy, ktorej zamestnancom je prezident ASZŠ SR.

Čl. 3

Poslanie, ciele a úlohy:

Poslaním Asociácie ako združenia zamestnávateľov je presadzoval oprávnené záujmy stredných zdravotníckych škôl, záujmy pracovníkov v rezorte zdravotníckeho školstva, poukazovať na jeho potreby, smerovania a ciele.

Cieľom je získať pre svojich členov väčšiu možnosť aktívne ovplyvniť ďalší vývoj stredného zdravotníckeho školstva.

Docieliť:, aby zástupca Asociácie bol prizývaný na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ku všetkým jednaniam, týkajúcich sa stredného zdravotníckeho školstva, zároveň aby bol prizývaný k rokovaniam akreditačnej komisie pri schvaľovaní a určovaní siete študijných odborov. Spolupracovať. aj s inými orgánmi a organizáciami kompetentnými v oblasti výchovy a vzdelávania.

Asociácia chráni zákonné práva a záujmy stredných zdravotníckych škôl vo všetkých oblastiach ich činnosti / zamestnávateľskej, výchovnovzdelávacej; ekonomickej a legislatívnej / .Podieľa sa na tvorbe optimálnych modelov pedagogického i ekonomického riadenia v zdravotníckom školstve a presadzuje priority vo výchove a vzdelávaní.

Asociácia zastupuje svojich členov najmä v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení.

Úlohy Asociácie sú:

·         kvalifikovane zastupovať, záujmy členov Asociácie vo vzťahu k ústredným orgánom a úradom, orgánom štátnej správy a iným právnym subjektom,

·         vytvárať tok informácií medzi jednotlivými členmi Asociácie,

·         sprostredkovávať styk so zdravotníckymi zariadeniami za účelom zabezpečenia výchovnovyučovacieho procesu,

·         spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy pri príprave pedagogických dokumentov a ich právnych úprav, zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy členov Asociácie najmä v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd, vrátane kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, utvárať predpoklady pre racionálne poskytovanie organizačných, informačných, právnych, ekonomických a materiálno – technických služieb pre svojich členov,

·         vytváranie účelových združení a spoločností,

·         zabezpečenie zahraničných vzťahov Asociácie,

·         podnikateľská činnosť.

Činnosť Asociácie sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Čl. 4

Doba trvania Asociácie

Asociácia je založená na dobu neurčitú.

 

Druhá časť

Práva a povinnosti členov, vznik a zánik členstva

Čl. 5

Členom Asociácie môže byt každá stredná zdravotnícka škola, resp. iná právnická osoba na území Slovenskej republiky, ktorá sa stotožňuje s poslaním, cieľmi a úlohami Asociácie.

Členstvo je dobrovoľné, vzniká na základe prihlášky po jej registrácii Radou Asociácie.

Čl.6

Člen Asociácie má právo najmä:

·         zúčastňovať sa a vysielať svojich zástupcov na Zhromaždenie delegátov Asociácie,

·         voliť a byt volený do orgánov Asociácie a navrhovať, kandidátov do jej orgánov,

·         podieľať sa na zisku podlá výsledku hospodárenia, ktorý schváli Zhromaždenie delegátov v správe o činnosti a hospodárení,

·         aktívne sa podieľať na činnosti Asociácie,

·         podávať návrhy na skvalitnenie činnosti Asociácie,

·         byť informovaný o činnosti orgánov Asociácie,

·         žiadať o pomoc Asociáciu pri riešení problémov.

·         Člen Asociácie má najmä tieto povinnosti:

·         dodržiavať stanovy Asociácie a podieľať: sa na realizácii jej úloh,

·         dodržiavať: vnútroorganizačne predpisy,

·         plniť uznesenia Zhromaždenia delegátov,

·         platiť členský vklad vo výške určenej zakladateľskou zmluvou a uznesením Zhromaždenia delegátov.

Čl.7

Členstvo v Asociácii zaniká:

vystúpením člena na základe jeho písomnej žiadosti, vylúčením, ak hrubým spôsobom poruší stanovy Asociácie.

O zániku členstva podľa odst. 1 písm. b/ rozhoduje Zhromaždenie delegátov na návrh Rady Asociácie.

Tretia časť

Čl. 8

Orgánmi Asociácie sú:

Zhromaždenie delegátov asociácie,

Rada asociácie,

Dozorná rada.

Činnosť Asociácie zabezpečuje Rada Asociácie na čele s prezidentom.

Čl. 9

Zhromaždenie delegátov

Najvyšším orgánom Asociácie je Zhromaždenie delegátov. Zhromaždenie delegátov tvoria zástupcovia jednotlivých škôl, t.j. riaditeľ, alebo ním poverený zástupca.

Zhromaždenie delegátov zvoláva podlá potreby Rada Asociácie / či.10, odst.7/, najmenej raz za rok. Prezident Asociácie je povinný zvolať Zhromaždenie delegátov vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých členov Asociácie, alebo ak o to požiada Dozorná rada a to najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti na Radu Asociácie.

Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Rozhoduje formou uznesení na základe väčšiny hlasov prítomných členov. Uznesenia sa prijímajú hlasovaním rukou, ak niektorý člen nežiada o menovité alebo tajné hlasovanie.

O rokovaní Zhromaždenia delegátov vyhotoví Rada Asociácie zápis a uznesenie, ktoré podpisuje prezident a dvaja overovatelia zvolení Zhromaždením delegátov. Opis uznesenia sa musí poslať všetkým členom Asociácie.

Ďalšie podrobnosti priebehu rokovania Zhromaždenia delegátov upraví rokovací a volebný poriadok.

Zhromaždeniu delegátov prislúcha najmä:

·         rozhodovať o všetkých zásadných otázkach činnosti Asociácie,

·         voľba a odvolanie členov Rady,

·         schvaľovať zloženie a počet členov Rady,

·         voliť a odvolávať členov Dozornej rady,

·         schvaľovať organizačné predpisy Asociácie,

·         schvaľovať volebný poriadok a rokovací poriadok,

·         schvaľovať pravidlá platenia členských vkladov,

·         schvaľovať pravidlá vyplácania náhrad vzniknutých v súvislosti s výkonom funkcií v orgánoch Asociácie,

·         schvaľovať rozpočet a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, vrátane správ o činnosti jednotlivých orgánov Asociácie predkladané Radou a Dozornou radou,

·         určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Asociácie, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

·         schvaľovať zmeny a doplnky týchto stanov,

·         uznášať sa o ďalších veciach, ktoré si vyhradí,

·         rozhodovať o zániku členstva v Asociácii,

·         navrhovať a schvaľovať počet členov Rady.

 

Čl. 10

Rada Asociácie

Rada je štatutárnym orgánom Asociácie, ktorý riadi činnosť Asociácie. Riadi organizáciu práce Asociácie a vykonáva zamestnávateľské práva. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach Asociácie, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Asociácie.

Počet členov Rady je 5. Členov Rady Asociácie navrhuje a volí na 3 roky Zhromaždenie delegátov. Priebeh volieb upravuje volebný poriadok.

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. K platnosti uznesení je potrebné schválenie nadpolovičnou väčšinou účastníkov zasadania Rady.

Zasadnutia Rady sa konajú najmenej 2 krát ročne. Zvoláva a vedie ich prezident Asociácie.

Zo zasadnutí Rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíše prezident, alebo viceprezident a ďalší prítomní člen Rady.

Rada Asociácie si volí zo svojho stredu:

prezidenta Asociácie, ktorý ako výkonný orgán koná vo všetkých veciach jej menom. Prezident Asociácie robí neodkladné rozhodnutia a opatrenia v dobe medzi zasadnutiami Rady Asociácie,

viceprezidenta Asociácie, ktorý zastupuje prezidenta v dobe jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti v celom rozsahu.

Rada Asociácie plní najmä tieto úlohy:

zvoláva Zhromaždenie delegátov a vykonáva jeho rozhodnutia, predkladá Zhromaždeniu delegátov na schválenie správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, predkladá Zhromaždeniu delegátov na schválenie rozpočet Asociácie, jeho zmeny a záverečný účet, schvaľuje neodkladné rozhodnutia a opatrenia vykonané prezidentom v čase medzi zasadnutiami Rady,

zabezpečuje zahraničné vzťahy,

informuje Zhromaždenie delegátov o svojej činnosti,

schvaľuje svoj rokovací poriadok, deleguje členov Rady na zasadnutia zvolané Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR,

volí prezidenta, viceprezidenta a tajomníka Asociácie,

predkladá Zhromaždeniu delegátov návrh na zloženie a počet členov Rady, predkladá Zhromaždeniu delegátov na schválenie organizačné predpisy Asociácie, volebný poriadok, rokovací poriadok, pravidlá platenia členských vkladov a vyplácanie náhrad súvisiacich s výkonom funkcie v orgánoch Asociácie, ich zmeny a doplnky.

Čl.11

Dozorná rada

·         Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie.

·         Členov Dozornej rady v počte 3 volí Zhromaždenie delegátov zo svojich radov.

·         Schôdze Dozornej rady sa konajú najmenej dvakrát ročne.

·         Členom Dozornej rady nemôže byt člen Rady Asociácie.

·         Dozorná rada si volí zo svojho stredu predsedu Dozornej rady. Predseda Dozornej rady zvoláva a vedie jej zasadanie.

·         Menom Dozornej rady koná jej predseda. Kontrolné zistenia, či iné písomnosti Dozornej rady, podpisuje vždy jej predseda a ďalší členovia Dozornej rady v rozsahu svojich poverení.

·         Dozorná rada schvaľuje svoj rokovací poriadok.

·         Dozorná rada plní najmä tieto úlohy:

·         sleduje dodržiavanie stanov a ďalších vnútroorganizačných predpisov, zúčastňuje sa rokovania Rady, nezávisle od Rady Asociácie sleduje hospodárenie Asociácie,

·         raz ročne predkladá Zhromaždeniu delegátov správu o stave hospodárenia a majetku a dodržiavaní vnútroorganizačných predpisov, sleduje vybavenie listov, podnetov a sťažnosti, týkajúcich sa činnosti Asociácie.

 

Štvrtá časť

Hospodárenie Asociácie

Čl. 12

Asociácia hospodári so svojim majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:

·         členský vklad,

·         vklady členov Asociácie platené na základe pravidiel prijatých na ustanovujúcom zasadnutí ASZŠ SR,

·         dary, prípadne iné príspevky fyzických a právnických osôb.

Asociácia hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje Rada Asociácie a ktorý schvaľuje Zhromaždenie delegátov. Podrobnú správu hospodárenia a nakladania s majetkom Asociácie obsahujú zásady hospodárenia schválené Zhromaždením delegátov.

Priebežné plnenie rozpočtu Asociácie a ročná účtovná uzávierka podliehajú preskúmaniu Dozornou radou.

Za hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami Asociácie zodpovedajú v rozsahu svojej pôsobnosti orgány Asociácie.

Po dobu trvania Asociácie, ani v prípade zániku, nie je člen Asociácie oprávnený požadovať vrátenie svojich členských vkladov.

Piata časť

Zánik Asociácie a záverečné ustanovenia

ČI. 13

Asociácia zaniká, ak sa na tom uznesie Zhromaždenie delegátov dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Zhromaždenie delegátov súčasne rozhodne o likvidácii majetku Asociácie.

Likvidácia sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s tým, že v zmysle § 20 a/ Občianskeho zákonníka požiada prezident Asociácie o zrušenie registrácie a to do 3 dní od skončenia likvidácie.

ČI. 14

Tieto stanovy vyhotovené v 6 exemplároch boli zakladateľmi doslovne prečítané, nimi schválené a na znak súhlasu s ich obsahom dňa 13.9.1995 vlastnoručne podpísané.

V Trnave dňa 13.9.1995

Za zakladateľov:

PhDr.OIga Bachratá

PhDr.Eva Siposová

PhDr.Beáta Antalíková

RNDr.Anton Dinka

Mgr.Jozef Breza

RNDr.Albert Smolko

PaedDr.Jozef Hunčaga

PhDr.Vlasta Fialová

Mgr.Pavol Králik

PhDr.Václav Parížek

RNDr.Helena Turisová

Show Buttons
Hide Buttons