CLIL s aktuálnou medziodborovou problematikou.    
27 marca, 2024
VIII. konferencia žiakov v odbore praktická sestra.
16 apríla, 2024

„Cesta k úspešnej komunikácii“ v Žiline

„Komunikácia je kľúčom k pochopeniu. Ak chceme porozumieť a byť pochopení, musíme sa naučiť počúvať a vyjadriť sa s úctou.“

                                                                                   Stephen R. Covey

Komunikácia je téma, ktorá rezonuje v tomto školskom roku na našej škole naprieč

všetkými ročníkmi a odbormi. Tému sme si vybrali ako strategickú. Zdravotnícky pracovník v každodennej činnosti využíva profesijnú komunikáciu a psychologicko-pedagogické pôsobenie, čo vyžaduje disponovať kvalitne osvojenými komunikačnými zručnosťami.  A prečo práve projektové vyučovanie? Projektová metóda práce podnecuje kooperáciu, komunikáciu, rozvoj kritického myslenia, argumentáciu, prezentáciu vlastných názorov a aktívne počúvanie názorov iných. Tému komunikácie sme napĺňali prioritne tvorbou triednych a školských projektov. Pracovali sme s tematickými celkami medziľudské vzťahy, zvuková a lexikálna rovina jazyka, hovorový a umelecký štýl, komunikácia a jej formy, asertivita, nenásilná komunikácia, empatia, konflikt, neverbálna a verbálna komunikácia, komunikačné bariéry, tréning komunikačných zručností s hendikepovaným pacientom, osobami s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Oblasti, ktoré nás projektovým dňom sprevádzali: asertívna, empatická komunikácia, komunikácia s nevidiacim, nepočujúcim a psychicky chorým pacientom, prezentačné zručnosti, odborná komunikácia v anglickom jazyku- dialógy u lekára, tvorba pozvánky, rečnícke vystúpenia- debata a diskusia, besedy. Súčasťou projektového dňa bol i nácvik posunkového jazyka v spolupráci s Krajským centrom nepočujúcich ANEPS Žilina.

Žiaci, ktorí absolvovali v priebehu roka triedne projekty sa podieľali ako experti na tvorbe a realizácii aktivít projektového dňa. Intenzívna interakcia a spoločné riešenie rozličných problémových situácií pri nadobúdaní nových poznatkov prebiehalo v rovine rovesníckeho učenia.

SZŠ Žilina

Show Buttons
Hide Buttons