Dobrovoľníci zo SZŠ v Liptovskom Mikuláši pomáhajú v boji s koronavírusom
13 apríla, 2020
Hodnotiť prax a cviká?
16 apríla, 2020

Učitelia SZŠ Zvolen na jobshadowingu v zahraničí

Vďaka programu Erasmus plus sa 6 učiteľov Strednej zdravotníc­kej školy vo Zvolene zú­častnilo jobshadowingu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Španielsku. Projekt s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Eu­rópe 2“ mal pôvodne v školskom roku 2019/2020 plánované tri mobility, z ktorých dve mali byť pre žiakov na prelome mája a júna 2020 so zameraním na ošetrovanie chorých a starších  v európskych krajinách. Realizáciu žiackych mobilít oddialila pandémia koronavírusu.

Jobshadowing pre odborných učiteľov prebiehal v Malage v Španielsku v novembri 2019. Realizoval sa v odbornej škole IES Ben Gabirol, kde pripravujú žiakov na povolanie zdravotnícky asistent v sociálnych zariadeniach. Učitelia odborných predmetov sa zúčastňovali vyučovania formou hospitácií na hodinách odbornej prípravy. Absolvovali prehliadku zmluvného pracoviska odbornej prípravy Amappace Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales – Centrum pre klientov s paralýzou a poškodením centrálneho nervového systému. Vo voľnom čase absolvovali prehliadku ďalších dvoch stredných odborných škôl, kde sa okŕem iných povolaní žiaci pripravujú aj v odbore zdravotnícky asistent. Spoznali organizáciu odborného vzdelávania v Španielsku. Zároveň si učitelia rozvíjali komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Mali možnosť nadviazať kontakty s kolegami v Španielsku, a tak vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu. Získané vedomosti a zručnosti v tejto oblasti prezentovali svojim kolegom a v rámci možností transformovali do vzdelávacieho procesu.

Termín dvoch mobilít pre žiakov do Španielska a Česka, na ktoré by sa práve v tomto období pripravovali, sa odkladá. Odborné stáže musia byť pre našich žiakov bezpečné a preto sa budú realizovať v závislosti od vývoja pandémie. Na projekte spolupracovali okrem SZŠ Zvolen nasledovné organizácie: EKIP Europa (ES), IES Ben Gabirol (ES), Residencias Seniors (ES), Nemocnice Mělník (CZ), Vamed Mediterra (CZ).        

Show Buttons
Hide Buttons