„ASISTENT V AKCII“
17 júna, 2019
Na stáži v Prahe
8 septembra, 2019

Žiaci SZŠ Zvolen na odbornej klinickej praxi v zahraničí

Vďaka programu Erasmus plus sa 26 žiakov tretieho a štvrtého roč­níka Strednej zdravotníc­kej školy vo Zvolene zú­častnilo mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Španielsku a Českej republike. Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Eu­rópe“ trvala štyri týždne na prelome mája a júna a bola zameraná na ošetrovanie chorých a starších  v európskych krajinách.

Stáže prebiehali súčasne v zariadení pre seniorov v rezidencii Seniors v Benalma­dene pri Malage v Španielsku, kde pôsobilo 14 žiakov a 12 žiakov pôsobilo na pracoviskách v zdravotníckom zariadení Nemocnice Mělník člen holdingovej spoločnosti Vamed Mediterra.

Medzinárodná mobilita v rámci projektu Erasmus plus žiakom poskytla možnosť overiť si kvalitu odbornej prípravy, aplikovať svoje vedomosti, zručnosti v praktickej činnosti a získať nové. Žiaci si zároveň rozvíjali komunikačné a so­ciálne schopnosti; medzi nimi schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch, pružne sa prispôsobiť podmienkam multi­kultúrneho a multijazykového prostredia, naučiť sa pohotovo reagovať na neočakávané situácie. Mali možnosť nadviazať kontakty s organizá­ciami v Španielsku a v Česku, a tak vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu, získať informácie o poskytova­nej ošetrovateľskej starostlivosti o chorých ľudí v Španielsku a v Českej republike. Získané vedomosti a zručnosti v tejto oblasti budú mať možnosť transformovať na Slovensku vo vzdelávacom procese a v ich budúcom povolaní.

Na projekte spolupracovali okrem SZŠ Zvolen nasledovné organizácie: EKIP Europa (ES), Residencias Seniors (ES), Nemocnice Mělník (CZ), Vamed Mediterra (CZ).

Show Buttons
Hide Buttons