Erasmusplus – SZŠ sv. Bazila Veľkého
31 decembra, 2022
Zdravotky stále bodujú v INEKO
6 februára, 2023

Erasmus + pre žiakov aj učiteľov

V školskom roku 2021/2022 sa žiaci i učitelia Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši zúčastnili mobilít v Českej republike v rámci projektu Erasmus + .

Projekt „Nové trendy v starostlivosti o pacienta“  bol zameraný na zaradenie konceptu bazálnej stimulácie do vzdelávania budúcich zdravotníkov. Uvedomujeme si, že odborná príprava zdravotníckych pracovníkov musí reagovať na celospoločenské zmeny. K takýmto zmenám  patrí aj fakt, že sa predlžuje priemerný vek dožitia a  populácia starne. V  zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti a v domácej starostlivosti sa čoraz častejšie stretávames pacientmi v bezvedomí, s umelou pľúcnou ventiláciou, imobilnými  a geriatrickými  pacientmi,  pacientmi s Alzheimerovou chorobou a pod. V snahe poskytovať im čo najkvalitnejšiu starostlivosť  sme rozhodli  do odborného vzdelávania implementovať koncept bazálnej stimulácie. Ide o pedagogicko-ošetrovateľský koncept podporujúci vnímanie, komunikáciu a pohybové schopnosti človeka.

Projekt sme  odštartovali v októbri 2021 účasťou 6 učiteliek na  základnom kurze bazálnej stimulácie na INSTITUTE BAZÁLNÍ STIMULACE PODLE PROF. DR. FRÖHLICHA, S. R. O. Kurzu sa zúčastnili vyučujúce odborných predmetov v odboroch masér, praktická sestra a sanitár. Na kurze získali nielen teoretické vedomosti o princípoch bazálnej stimulácie, ale hlavne nadobudli cenné praktické skúsenosti s jej využitím u pacienta. Po úspešnom absolvovaní kurzu  získali všetky účastníčky Certifikát o absolvovaní  a Europass mobilita.  Nadobudnuté vedomosti potom odovzdávali svojim žiakom na vyučovacích hodinách, ako aj na odbornej klinickej praxi.

Vyvrcholením projektu bola zahraničná stáž študentov na Rehabilitační klinike Malvazinky v Prahe v termíne od 5. 6. 2022 – 24. 6. 2022. Počas 3 týždňov stáže si 12 študentov (6 z odboru masér a 6 z odboru praktická sestra) mohlo overiť účinnosť využívania  konceptu bazálnej stimulácie. Študenti pracovali na oddeleniach ortopédie, NIOP – následní intenzívní ošetrovatelské péče, DIOP – dlouhodobé intenzívni ošetrovatelské péče a rehabiltačnom oddelení. Pod vedením skúsených mentorov získavali mnoho cenných skúseností, nadobudli  nové zručnosti v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podávaní procedúr. Každý účastník získal Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže a Europass mobility. Okrem zvyšovania odbornosti, čas strávený v hlavnom meste Českej republiky využívali žiaci pod vedením sprevádzajúcich osôb aj na poznávanie Prahy. Navštívili množstvo historických pamiatok, múzeí, kultúrnych podujatí, ako aj prírodu v okolí.

Po návrate zo zahraničnej stáže  si účastníci pripravili prezentácie  z priebehu projektu a jednotlivých aktivít.  Prostredníctvom nich   sa podelili so svojimi dojmami a skúsenosťami so svojimi spolužiakmi.  Rovnako tak učitelia, ako aj žiaci zhodnotili účasť na programe ERASMUS+ ako veľmi prínosnú pre ich odborný i osobný rast.

Už teraz sa tešíme na ďalšie výzvy E+.

                                                                            Koordinátor projektu Mgr. Ľubomíra Halková

Show Buttons
Hide Buttons