Žiaci SZŠ sv. Bazila Veľkého na odbornej stáži vo FN v Motole (ERASMUS+)
9 decembra, 2021
Pre prax na na zdravotníckych školách máme výnimku (nie všetci sú z toho nadšení)
10 decembra, 2021

Stredná zdravotnícka škola v Trnave jubiluje!

Na svete existuje veľa miest, na ktoré sa ľudia radi vracajú aspoň vo svojich spomienkach. Zvyčajne ide o miesta, ktoré významným spôsobom ovplyvnili život človeka a nezmazateľne sa zapísali do jeho mysle i srdca. Pre mnohých ľudí je takým miestom škola, na ktorej študovali. A pre stovky absolventov je takým miestom naša zdravotnícka škola.

Písal sa 1. september 1951, keď vznikla Vyššia zdravotnícka škola v Trnave. V nasledujúcom školskom roku bola premenovaná na Zdravotnícku školu v Trnave. Štúdium trvalo tri roky a vyučovali sa odbory zdravotná a detská sestra. Prvé maturantky slávnostne ukončili štúdium v školskom roku 1953/1954.

            Školský rok 1974/1975 bol pre ďalší život školy veľmi dôležitý – škola sa z nevyhovujúcich podmienok  presťahovala do novej budovy na Daxnerovej ulici a získala tak nové moderné priestory. Súčasťou školy bol aj nový internát, v ktorom našli žiaci svoj druhý domov.

            Deväťdesiate roky 20. storočia boli pre ďalší vývoj a formovanie školy veľmi zásadné, pretože v roku 1991 sa škola stala samostatným právnym subjektom.  

Vďaka zapojeniu sa do rôznych projektov sa SZŠ stala modernou školou 21. storočia. V rokoch 2010 – 2012 sa škola zapojila do projektu Inovácia a modernizácia učebných odborov na SZŠ v Trnave. Ďalší prínosný projekt Chceme učiť moderne sa realizoval v rokoch 2014 – 2015. V rámci jeho 1. aktivity boli inovované 4 školské laboratóriá – 2 chemické laboratóriá, fyzikálne a biologické. V roku 2017 začal 3-ročný projekt Férová škola. Cieľom jednotlivých aktivít bola modernizácia vyučovacieho procesu, modernizácia priestorov internátu a zabezpečenie bezbariérovosti v škole. SZŠ je už niekoľko rokov zapojená do programu Erasmus a v tomto školskom roku sme získali akreditáciu na nové obdobie programu Erasmus 2021 – 2027.

            Od školského roka 2019/2020  je riaditeľkou SZŠ PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH. Pod jej vedením sa škola úspešne  rozvíja a napreduje ďalej, napĺňa vízie modernej školy 21. storočia.

            V súčasnosti má škola 621 žiakov. SZŠ ponúka zaujímavé študijné odbory v 4-ročnom dennom štúdiu – praktická sestra, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant a masér. Vo vyššom odbornom štúdiu si záujemcovia môžu vybrať študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut. V externej forme štúdia si možno zvoliť jednoročný učebný odbor sanitár alebo dvojročný študijný odbor praktická sestra

            Žiaci majú široké možnosti venovať sa okrem školských povinností rozvíjaniu svojich záujmov a záľub. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych olympiád a súťaží, na ktorých sa umiestňujú na popredných miestach. Rovnako veľká je ponuka zapojenia sa do rôznych programov. Okrem projektu Erasmus+ sa môžu prihlásiť do vzdelávacieho programu DoFe. Ide o medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu, ktorá umožňuje mladým ľuďom odhaliť ich potenciál. Žiaci majú možnosť získať prestížny certifikát s celosvetovou platnosťou a hodnotou. SZŠ ponúka aj bohatú krúžkovú činnosť, žiaci môžu rozvíjať svoje odborné, športové, spoločenské a kultúrne záľuby. Dlhoročnú tradíciu má aj vydávanie školského časopisu Sova.

            Čo popriať našej 70-ročnej oslávenkyni do ďalších rokov? Určite veľa tvorivých a zanietených učiteľov, nadšených žiakov s hlbokým vzťahom pre svoje budúce povolanie, úspešné a motivujúce vedenie školy a nech každý, kto prekročil prah Strednej zdravotníckej školy v Trnave, s láskou v srdci na ňu spomína.

Mgr. Beáta Levčíková, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Show Buttons
Hide Buttons