Zvolenčania stážovali v Španielsku a Nemecku
6 júla, 2018
Projekt E+ v Považskej Bystrici
28 augusta, 2018

„Modlila jsem se a přišli andílci.“

Budúce sestričky z Lučenca získavali skúsenosti v Čechách cez projekt ERASMUS+

Stredná zdravotnícka škola Lučenec má dlhoročné skúsenosti so zahraničnými stážami, najdlhšiu spoluprácu má so sociálno–zdravotníckymi školami v Dánsku. V školskom roku 2017/2018 sa koordinátori projektu rozhodli vyskúšať niečo nové a okrem tradičných partnerov získali  nových. Zaujímavý projekt oslovil aj hodnotiteľov z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorí odporučili jeho schválenie s celkovou dotáciou 60 460 Eur. Vďaka tomu počas dvoch školských rokov navštívi zdravotnícke zariadenia v Čechách 32 žiakov tretích ročníkov spolu so sprevádzajúcimi pedagogógmi.

Keďže 1. mobilita 22 žiakov 3. ročníka je úspešne zrealizovaná, môžeme projekt ERASMUS+  hodnotiť prostredníctvom výpovedí riaditeľa školy, koordinátorov projektu, učiteľov a žiakov, ktorí sa zúčastnili na zahraničných stážach v Českej republike v júni 2018.

Mgr. Miroslav Sekula, riaditeľ školy : „Výber Česka ako jazykovo blízkej krajiny so spoločnou históriou bol podmienený hlavne tým, že ako jediná z krajín potencionálnych partnerov bola schopná zabezpečiť adekvátnu prax pre našich študentov. Kompetencie zdravotníckeho asistenta (doterajší názov študijného odboru na SZŠ) sú totiž v iných krajinách EÚ omnoho nižšie ako v ČR a v SR. Preto im bola ponúkaná stáž v Dánsku, vo Veľkej Británii, v Nemecku či v Taliansku jedine v sociálnych zariadeniach – bez zdravotníckych výkonov. To nebolo v súlade so štátnym vzdelávacím programom zdravotníckych škôl, keďže študenti v zahraničí nemohli nadobudnúť potrebné skúsenosti a praktické zručnosti v zdravotníckych zariadeniach. Takýto projekt nemal nádej na úspech. V Českej republike je vzdelávací program a rozsah kompetencií ich študentov veľmi podobný tomu nášmu, čo výrazne zjednodušilo doladenie projektu. Od budúceho školského roka by sme mali mať, v súlade s náročnosťou štúdia, podobne ako v Česku premenovaný študijný odbor na Praktickú sestru.

PhDr. Miroslava Sekulová, koordinátorka projektu : „ Výber študentov na projekt Erasmus+ bol zrealizovaný podľa vopred stanovených náročných kritérií. Rozhodovali študijné výsledky, dochádzka, praktické zručnosti, osobné predpoklady, mimoškolské aktivity. Motivačný prvok možnej účasti na zahraničnej stáži sa v nejednom prípade podpísal pod zlepšením prospechu študenta. Najväčší záujem bol o Prahu, preto si ju „ zaslúžili“ len 10-ti žiaci z najvyšším počtom bodov. Partnermi projektu sa stala Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, 5. května, Praha 4,  ktorá zabezpečila odbornú stáž v jednej z najväčších a najmodernejších nemocníc v strednej Európe -vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol  a v jednej z najstarších – v Nemocnici na Františku v Prahe.  V Zlíne partnerská zdravotnícka škola zabezpečila odbornú stáž v krajskej nemocnici T. Baťu pre 6 žiakov.  Východné Čechy navštívilo  6 študentov vďaka partnerskej zdravotníckej škole v Hradci Králové, zabezpečujúcej zmluvné pracovisko  vo Fakultnej nemocnici. Súčasťou každej stáže bolo udelenie certifikátu prijímajúcej organizácie, ktorý potvrdzuje absolvovanie praxe a vydanie mobilitného Europasu. Účastníci sa ním budú môcť preukázať, keď sa budú chcieť uchádzať o zamestnanie nielen na Slovensku, ale aj v ostatných členských krajinách Európskej únie. “

MOBILITA PRAHA :

Fakultná nemocnica Motol je najväčšie zdravotnícke zariadenie v Českej republike, jedno z najväčších v Európe. Zamestnáva okolo 6000 ľudí, disponuje 2199 lôžkami. V roku 2017 bolo v tejto nemocnici ambulantne ošetrených viac ako 1 milión pacientov a hospitalizovaných viac ako 79 000 pacientov. Nemocnica na Františku poskytuje zdravotnú starostlivosť viac ako 650 rokov. V tejto nemocnici pracuje 352 zdravotníckych pracovníkov. Žiaci absolvovali odbornú stáž v dvoch skupinách, každá s jednou sprevádzajúcou odbornou učiteľkou, striedavo na dvoch pracoviskách nemocníc.

Denisa Miháliková, stážistka :

„Vo Fakultnej nemocnici Motol sme praxovali na internej klinike. Tam sme sa zoznámili s rôznymi (pre nás) novinkami, ako potrubná pošta, mobilný plne vybavený preväzový stolík a spoznali sme „želvičky“ – naprogramované roboty, rozvážajúce stravu, špinavú bielizeň či zdravotnícky materiál. Boli sme na exkurzii na urgentnom prijme, kde nám okrem oddelenia ukázali aj heliport a mali sme si možnosť vyskúšať masku používanú pri ošetrovaní bezdomovcov. Tiež sme navštívili kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny – dospelú a detskú časť . V Nemocnici na Františku, v krásnej nemocnici s dlhou históriou, sme sa boli pozrieť na jednotke intenzívnej medicíny. V príjemnom rodinnom prostredí tejto nemocnice sa nám veľmi dobre praxovalo. Koncom týždňa sme navštívili Dialyzačné stredisko Strahov. V  posledný deň nášho pobytu v Prahe nás pozvali do jednej z najväčších zdravotníckych škôl v ČR – VOŠ a SZŠ 5.Května, kde nám odovzdali certifikáty.“

PhDr. Miroslava Sekulová, sprevádzajúca učiteľka:  „Veľmi silným zážitkom boli pre nás exkurzie, napr. na Oddelení urgentného príjmu, na Detskom detoxikačnom centre, Oddelení paliatívnej starostlivosti a KAIM (Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny ) , kde sa prijímajú pacienti so zlyhaním jednej alebo viacerých životných funkcií.  Na oddelení, ktoré zachraňuje životy pracuje viac ako 110 lekárov, za rok týmto oddelením prejde 1800 pacientov. Na každého pacienta na oddelení je určená 1 sestra, ktorá poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť.  Počas roka poskytli transplantáciu pľúc 45 pacientom.  Dodržujú sa tu prísne predpisy HER a BOT kvôli imunosupresívnej liečbe pacientov. “

Denisa Miháliková, stážistka :  „Veľmi nás zaujali príbehy hospitalizovaných pacientov : Doslova hrobárovi z lopaty ušlo  17 – ročné dievča, ktoré po prekonaní bežnej virózy dostalo  autoimunitnú reakciu – telo vytvorilo protilátky proti vlastným pľúcam. U pacientky došlo k prestavbe pľúcneho tkaniva na fibrózne. Musela byť napojená na ECMO (mimotelová membránová oxygenácia krvi). Našťastie, tento príbeh mal šťastný koniec a dievčaťu postihnuté pľúca vo FN v Motole transplantovali a na KAIM ju vrátili späť do života. Bohužiaľ, nie všetky príbehy sa končia takýmto happy endom. No sme radi, že sme mali možnosť sem „nakuknúť“. “

„Po praxi by bola veľká škoda napriek únave ostávať na ubytovni a neužiť si nádhernú Prahu. A tak sme každé popoludnie s radosťou chodievali do centra mesta a nasávali nádhernú atmosféru, obdivovali pamiatky, prechádzali sa po Václaváku a Karlovom moste, navštevovali miestne atrakcie, stretali pouličných umelcov, fotili ,nakupovali, smiali sa ,užívali sme si večerné prechádzky po meste …a každý jeden moment, ktorý prišiel, lebo všetko, čo sme v Prahe zažili, malo svoje čaro… “

MOBILITA HRADEC KRÁLOVÉ:

Mgr. Beata Jurigová – sprevádzajúca učiteľka  „ Odbornú stáž sme absolvovali vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové, ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť na urologickej a chirurgickej klinike, ale aj na  kardiochirurgii, plastickej a úrazovej chirurgii vo FN HK. Zdieľali  a porovnávali sme  tam naše myšlienky, nápady, praktické zručnosti a skúsenosti so zdravoťákmi z VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Učili sme sa lepšie komunikovať s odborným personálom a klientmi, spoznávali sme  hlavne nové praktické moderné ošetrovateľské postupy a techniky.“

Simona Kováčiková, stážistka : „ Naučili sme sa ako pracovať v inom tíme, keďže každý z nás pracoval sám a získali sme väčšiu samostatnosť, zodpovednosť a sebavedomie. Nebolo to ľahké. V zložitých situáciách sme sa museli vynájsť a nemohli sme sa spoliehať na nikoho iného. Tiež sme si vyskúšali prácu s novými pomôckami, ako napríklad odber krvi pomocou systému Vacutainer, odber sterilného moču pomocou sterilnej emitnej misky a pipety, spojenej so striekačkou, ale taktiež sme získali zručnosti v preväzoch aseptických a septických rán a malých chirurgických výkonoch. Skvelou príležitosťou bolo absolvovanie stáže na operačných sálach. Z množstva operácií, ktoré  tam každý deň prebiehajú, sme si vybrali operáciu srdcovej chlopne a hysterektómiu realizovanú operačným robotom Da Vinci.“

„ Po praxi sme spoznávali zákutia Hradca Králové, kúpali sa na Flošne a strávili noc v digitálnom planetáriu, kde nám bol premietnutý animovaný film o bunkách ľudského tela. Víkend sme strávili v ZOO a Safari vo Dvore Králové nad Labem a v zámku Kuks, kde sme si vyskúšali aj vlastnú výrobu liekov. Večer naše kroky viedli do mesta, kde sme pozorovali krásne rozsvietené námestie a vnímali hudbu, ktorá sa na nás valila z okolitých podnikov. Ochutnávali sme miestne špeciality, vypočuli si dychový koncert a veľa sme sa zabávali.“

MOBILITA  ZLÍN :

Mgr. Jana Stieranková – sprevádzajúca učiteľka: „ Krajská nemocnica v Zlíne – v rodisku  Tomáša  Baťu nám poskytla odbornú prax na 6 oddeleniach, takže každý žiak praxoval na oddelení sám.  To kládlo veľké nároky na vysporiadanie sa s osobitosťami organizácie práce na neznámom pracovisku, s odlišným vybavením i pracovnými postupmi. Nemocničný personál pod vedením staničných sestier, rovnako ako žiaci z tunajšej zdravotky, nám pomohli s aklimatizáciou najmä počas prvých dní zahraničnej stáže. Zoznámili sme sa s mnohými pomôckami a vybavením nemocnice, ktoré boli pre nás novinkou a všetci sa zhodneme, že pomáhajú zefektívniť prácu zdravotníkov. Absolvovali sme v rámci odbornej stáže  exkurzie na operačných sálach, rehabilitácii aj v nemocničnej lekárni.“

Barbora Périová , stážistka : „  V nemocnici v Zlíne nás zaujalo vybavenie dezinfekčnými prostriedkami a jednorázovými rukavicami na každej ošetrovacej jednotke a pred každou izbou  na oddelení. Perfektné bolo vybavenie jednorázovými pomôckami (emitné a podložné misy) a výborný bol podľa nás systém ošetrovacích vozíkov – kompletne vybavených na ten-ktorý výkon. Páčil sa nám jednoduchý systém edukácie pacientov pred vyšetrením. Nadšení sme boli z krásnych priestorov budovy SZŠ v Zlíne s veľkou telocvičňou a aulou , kvalitne vybavenými odbornými učebňami. Na rozdiel od nás českí praktikanti nosia fialové uniformy a majú napríklad výtvarnú výchovu ako vyučovací predmet…“

„ Voľný čas sme trávili v meste a absolvovali sme pekný výlet do kúpeľného mestečka Luhačovice s  príjemnou pešou zónou a nádhernou architektúrou. Ochutnali sme aj miestny liečivý prameň, ktorý nám mimochodom vôbec nechutil.“

Na záver …

Mgr. Miroslav Sekula, riaditeľ školy: „Z návštevy všetkých troch českých miest, kde pôsobili  naši stážisti, som si priniesol veľmi pozitívne skúsenosti. Všetky tri partnerské školy hodnotili spoluprácu s tou našou, ako vysoko pozitívnu a prejavili záujem o pokračovanie spolupráce. Teší nás, že na budúci rok privítame v Lučenci študentov z Hradca Králové. Najpozitívnejšie je pre nás poznanie, že máme študentov, ktorí sa nestratia v nových neznámych podmienkach a že ich úroveň vedomostí, zručností a morálne kvality sa viac ako vyrovnajú ich českým náprotivkom. Mal so možnosť komunikovať s učiteľmi, riaditeľmi škôl, staničnými sestrami, službukonajúcim personálom i samotnými pacientmi a všetci sa vyjadrovali len pochvalne. Najkrajšie sa vyjadrila k pôsobeniu našich žiakov 90 – ročná babička hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici Praha-Motol: „Dneska ráno jsem se modlila za zdraví a přišli ke mně andílci.“

Mobilitná aktivita, zahraničné pracovno-študijné stáže priniesli vybraným študentom  3. ročníka Strednej zdravotníckej školy v Lučenci  cenné  praktické skúsenosti a nové vedomosti, ktoré im rozšíria obzory a zdvihnú ich profesionálnu hodnotu na trhu práce.

V školskom roku 2018/2019 čaká projekt ERASMUS+ v Prahe na 10 žiakov 2. ročníka.

Show Buttons
Hide Buttons