Naďalej je umožnené vzdelávanie aj pre študentov stredných zdravotníckych škôl
1 marca, 2021
Pozdrav ku dňu sestier z Prešova
4 mája, 2021

Stredné zdravotnícke školy vstupujú do štrajkovej pohotovosti.

Stredné zdravotnícke školy SR (ďalej SZŠ) týmto vyhlasujú štrajkovú pohotovosť, ako výzvu pre MŠVVaŠ SR,aby vyradilo SZŠ z návrhu zákona o odbornom vzdelávaní ako školy, v ktorých by mohlo prebiehať duálne vzdelávanie.

            Sme si vedomí, že ide o krajný prostriedok v jednaní s predstaviteľmi štátu, ale nemáme na výber. Návrh zákona z dielne MŠVVaŠ SR vnímame ako hazardovanie s viac ako 70 ročnou pozitívnou tradíciou zdravotníckych škôl na Slovensku a ohrozenie ich existencie.

Svoj postoj deklarujeme na základe hlbokého presvedčenia podporeného dlhoročnými skúsenosťami pri zabezpečovaní praktického vyučovania v prirodzených podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ZS).

Sme presvedčení, že zavedením duálneho vzdelávania do zdravotníckych škôl, by došlo jednoznačne k zníženiu kvality vzdelávacieho procesu pri praktickom vyučovaní a k znižovaniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z dlhodobého hľadiska by ohrozilo kvantitu i kvalitu personálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v SR.

            K uvedenému stanovisku nás vedú nasledovné fakty:

 • CIEĽ DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 Hlavným cieľom duálneho vzdelávania je prepojenie školy s praxou. Duálne vzdelávanie znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov.

Aká je súčasná realita:

 • praktická časť odborného vzdelávania je kvalitne zabezpečená v reálnych podmienkach, na pracoviskách poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti v zmysle platných noriem a zmlúv
 • toto vzdelávanie plnohodnotne – v rozsahu stanovenom štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) napĺňa výstupné štandardy profilu absolventa študijného/učebného odboru
 • je permanentne aktualizované v zmysle najnovších poznatkov jednotlivých zdravotníckych odborov
 • žiaci školy sa priamo podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti (u viacerých poskytovateľov)

ABSENTUJE HLAVNÝ DÔVOD PRE ZAVEDENIE TOHTO TYPU VZDELÁVANIA – Stredné zdravotnícke školy realizujú princípy duálneho vzdelávania kontinuálne viac ako 70 rokov  k spokojnosti pacientov i zdravotníckych zariadení v overenom plne funkčnom systéme.

 • ODBORNOSŤ VYUČOVANIA
 • Čo hovorí zákon: praktická časť odborného vzdelávania je zabezpečená INŠTRUKTOROM – (min. stredné odborné vzdelanie + 3r. praxe + kurz inštruktora 24 hodín vzdelávania počas 4 dní – netreba ak má 5 r. praxe v odbore a stačí ak ho získa do 1 roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora).

Aká je súčasná realita:

 • praktická časť odborného vzdelávania je zabezpečená odbornými učiteľmi SZŠ – zdravotníckymi pracovníkmi minimálne s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, spĺňajúcimi požiadavku na pedagogickú spôsobilosť a minimálne dvojročnú odbornú spôsobilosť
 • sú plnohodnotne akceptovaní ako členovia  zdravotníckeho tímu na výučbových základniach
 • ich pracovná náplň je výsostne orientovaná na edukačný proces, ktorým sa podieľajú so žiakmi na poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Čo možno očakávať:

 • zdravotnícke zariadenia trpia akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu, ktorý by mohol byť poverený inštruktorskou činnosťou
 • ich pracovná vyťaženosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti znemožňuje čo i len základnú participáciu na vzdelávacom procese v podobe dohľadu – čo pri vyučovacom procese môže znamenať ohrozenie bezpečnosti pacienta
 • absencia pedagogickej spôsobilosti týchto zamestnancov dáva predpoklad pre výrazný pokles efektivity takéhoto procesu (je možné očakávať, že by žiaci vykonávali činnosti „kde nič nemôžu pokaziť“, ako napríklad upratovacie práce …,)
 • ZMLUVNÉ VZŤAHY

Čo hovorí zákon: Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou – uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka

– žiak sa zaväzuje zúčastňovať na praktickom vyučovaní podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa

zamestnávateľ výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania

Aká je súčasná realita:

 • SZŠ majú uzatvorené platné zmluvy s viacerými poskytovateľmi zdravotnej  starostlivosti o zabezpečení praktického vyučovania na svojich výučbových základniach
 • Škola určuje plán a striedanie výučbových základní tak, aby absolventi boli čo najuniverzálnejšie pripravení pre prax na rôznych pracoviskách u rôznych poskytovateľov
 • Riaditeľ školy zodpovedá za celkové napĺňanie ŠVP a hodnotenie žiakov v teoretickej i praktickej zložke vzdelávania.

Čo možno očakávať:

 • Zodpovednosť za praktické vyučovanie i jeho hodnotenie preberá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, bez akýchkoľvek skúseností s touto činnosťou. Je možné predpokladať stratu komplexnosti hodnotenie a celého procesu vzdelávania. Škola stratí prehľad o dianí v praxi a zamestnávateľ nikdy neprenikne do ducha školy čo je v zásadnom rozpore s proklamovaným cieľom.
 • Poskytovateľ ZS sa bude snažiť v maximálnej miere „zefektívňovať“ vzdelávací proces aj keby to bolo v rozpore so ŠVP a záujmom štátu – na báze ekonomických ukazovateľov. ZS je dlhodobo nedofinancovaná, prednosť bude mať pred žiakom vždy pacient a personál).
 • Prehĺbi sa závislosť školy na poskytovateľovi ZS. V regióne kde nebude možné zabezpečiť viacero zmluvných zdravotníckych zariadení v rovnocennom postavení sa riaditeľ školy dostane do submisívnej pozície voči jedinému zmluvnému partnerovi.
 • Žiaci budú viazaní k zmluvnému vzťahu so zdravotníckym zariadením poskytujúcim praktické vyučovanie, napriek tomu, že o to nebudú mať záujem. Zamestnávateľ si ich môže zaviazať až na dobu troch rokov pod ťarchou úhrady nákladov poskytnutých na vyučovanie. Ak to odmietnu, bude pre nich nesmierne ťažké, priam nemožné zabezpečiť praktické vyučovanie u iného poskytovateľa.
 • Zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nebudú podieľať na praktickom vyučovaní (ktoré pôsobia v regióne bez SZŠ, alebo ho nemôžu poskytovať) budú trpieť ešte väčším nedostatkom personálu ako doteraz.
 • Pracoviská, ktoré nebudú spĺňať podmienky duálneho vzdelávania (min. 400h/rok), ale ich zapojenie si vyžaduje ŠVP, v nerovnomerne nastavenom prostredí nebudú chcieť so školou spolupracovať, alebo budú žiadať finančnú kompenzáciu.

Vzdelávanie budúcich zdravotníkov by malo byť zvlášť v súčasnej situácii prioritou štátu a nemal by sa vzdávať kontroly nad ním. Projektové peniaze sa raz minú, záujem zamestnávateľov o duálne vzdelávanie sa stratí a štátu zostanú zbytky niečoho, čo tu fungovalo viac ako 70 rokov.

Mgr. Miroslav Sekula, prezident

https://www.teraz.sk/slovensko/stredne-zdravotnicke-skoly-vyhlasili/534783-clanok.html

https://www.tvnoviny.sk/domace/2022994_stredne-zdravotnicke-skoly-vyhlasili-strajkovu-pohotovost

https://www.cas.sk/clanok/1101062/dualne-vzdelavanie-odmietaju-na-plnej-ciare-stredne-zdravotnicke-skoly-vyhlasili-strajkovu-pohotovost/

Show Buttons
Hide Buttons