„Asistent v akcii“ pokračuje
21 júna, 2018
Zvolenčania stážovali v Španielsku a Nemecku
6 júla, 2018

Výbor NRSR zaviazal MZSR k zavedeniu odboru PRAKTICKÁ SESTRA na SZŠ do konca prázdnin!

109

U z n e s e n i e

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo z 25. júna 2018 k návrhu študijného plánu nového študijného odboru „praktická sestra“

 p r e r o k o v a l návrh študijného plánu nového študijného odboru „praktická sestra“;

 1. ž i a d a   ministerku zdravotníctva Slovenskej republiky

podľa § 45 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene niektorých  zákonov a v súlade s § 102ah zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zabezpečiť realizáciu nového študijného odboru a študijného plánu do sústavy odborov vzdelávania pre stredné zdravotnícke školy v Slovenskej republike a to:

 1. Zosúladenie študijnému odboru s názvom povolania „praktická sestra“.
 2. Prehĺbenie prípravy absolventov v oblasti odborných kompetencií – zručnosti.
 3. Zvýšenie rozsahu zručnosti absolventov z asistencie na samostatné vykonávanie výkonov v oblasti :

–  podávania liekov

– sledovania a záznamu fyziologických funkcií

– odberu biologického materiálu.

 

 1. Základy ošetrovania a asistencie rozdeliť na dva predmety

Ošetrovateľstvo (teoretický predmet)

Ošetrovateľské techniky (cvičenia v laboratórnych podmienkach).

 1. Zmeny v učebných osnovách:

 

 • V predmete Zdravie a klinika chorôb zvýšiť dôraz na farmakoterapiu (alebo zavedenie samostatného predmetu do učebného plánu).
 • V predmete Ošetrovateľstvo a Ošetrovateľské techniky doplniť obsahový štandard – výkonov v súlade s vyhláškou MZ SR o rozsahu praxe č. 28/2018  z 1. marca 2017.
 • nahradiť asistenciu pri výkone – vlastnou realizáciou hlavne u  výkonov :

podávanie liekov per os,

podávanie liekov  inhalačne

aplikácia kyslíkovej liečby

zhotovenie EKG záznamu

odber kapilárnej krvi na ABR

výter z telových dutín.

 

 1. Profil absolventa – Požadované zručnosti:

 

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

–      dodržiavať zásady  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

–      zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

–      poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc

Obväzový materiál a obväzová technika

–      pripravovať pomôcky z obväzového materiálu

–      zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela

–      zhotovovať bandáž dolných a horných končatín

–      spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín

Starostlivosť o pomôcky

–      vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a  sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení

–      pripravovať dezinfekčné roztoky

–      správne manipulovať so sterilným materiálom

–      zabezpečovať hygienu prostredia

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta

–      realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta

–      realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta

–      manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ

–      zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň

–      zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility

Podávanie jedla pacientom

–      podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov

–      sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín

–      zabezpečovať dodržiavanie  pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov

–      podávať stravu sondou

 

 

Hygienická starostlivosť o chorého

–      zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca

–      vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ

–      zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie

–      zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti

–      zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta

–      zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného pacienta

–      pripravovať operačné pole

Vyprázdňovanie chorých

–      zabezpečovať výkony súvisiace s vyprázdňovaním hrubého čreva a močového mechúra

–      aplikovať klyzmu

–      zabezpečovať starostlivosť o kolostómie

–      asistovať pri cievkovaní

–      zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií

–      merať a zaznamenávať telesnú teplotu

–      merať a zaznamenávať dych

–      merať a zaznamenávať pulz

–      merať a zaznamenávať tlak krvi

–      zhotovovať EKG záznam

–      merať výšku, hmotnosť. obvody

–      sledovať a zaznamenávať vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra

Odber biologického materiálu na vyšetrenie

–      realizovať odber moču a stolice

–      realizovať odber krvi ,

–      realizovať  výtery z rán a z telových dutín

–      realizovať odber  spúta,

Podávanie liečiv per os dospelým a deťom

–      podávať lieky per os pacientom okrem novorodencov, zabezpečiť užitie liekov per os,

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín

–      aplikovať lieky na kožu a do telových dutín

Aplikácia tepla a chladu

–      aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele

–      aplikovať liečivé sedacie kúpele

Aplikácia injekcií

–      aplikovať subkutánne injekcie

–      aplikovať intramuskulárne injekcie

–      pripraviť a asistovať pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií

–      zabezpečovať starostlivosť o periférnu kanylu

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty

–      zabezpečovať inhaláciu a podávať  kyslík

–     odsávať nezaistené dýchacie cesty

Preväzy rán

–      realizovať ošetrenie kože a preväzy  rán,

–      asistovať pri komplikovaných ošetreniach

–     vykonávať starostlivosť o drény a drenážne systémy

Podieľať sa na starostlivosť o umierajúceho

 • vykonávať starostlivosť o mŕtve telo

Asistovať pri vizite

 

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti

 

–      zabezpečovať zber informácií o  potrebách pacienta a zaznamenávať pozorované javy do ošetrovateľskej dokumentácie

–      používať profesijnú komunikáciu

–      vykonávať základnú zdravotno-výchovnú činnosť primerane veku a zdravotnému stavu pacienta

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

–      podieľať sa na vedení dokumentácie :  spojenej s vizitou, s príjmom, preložením a prepustením pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia

–      zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie

–      pracovať s informačným systémom pracoviska

 

Absolvent  pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

–      zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných  činností a aktivít denného života,

–      zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti

–      zaznamenávať odchýlky v potrebách pacienta a ich napĺňaní do dokumentácie, navrhovať riešenia a ich   realizáciu

–      podieľať sa na lekárskom diagnostickom a liečebnom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia,

–      plniť úlohy vyplývajúce z plánu ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ošetrovateľského procesu – špecifickom pre jednotlivé oddelenia

–      zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o  starostlivosti súvisiacej  s uspokojovaním jeho potrieb

 

 

 1. Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Poskytnutý stupeň vzdelania: 5356 M praktická sestra
Študijný odbor: denné štúdium pre absolventov základnej školy
   
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku
  1. 2. 3. 4. Spolu
Teoretické vzdelávanie a praktická príprava 10 (5) 15 (7) 24 (16) 25 (20) 75 (50)
Latinský jazyk 1 (1) 1 (1)
Anatómia a fyziológia 2 2 4
Patológia 1 1
Preventívne lekárstvo 1 1
Organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb 1 1
Prvá pomoc 2 (2)   2 (2)
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia 1 2 (1) 2 (2) 5 (3)
Zdravotnícka etika 1 1
Zdravie a klinika chorôb 1 2 2 3 8
Ošetrovateľstvo teória 2 2 2 2 8
Ošetrovateľské techniky 4 (4) 4 (4) 2 (2)/- 9 (9)
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia 1 (1) 1 (1)
Odborná prax 14 (14) 18 (18) 32 (32)
SPOLU 10 16 24 25 75

 

 

 

Termín:  do 31. augusta 2018

 

 

 

 

 

 

Štefan  Z e l n í k

predseda výboru

 

 

 

 

Jozef  V a l o c k ý

overovateľ výboru

 

Show Buttons
Hide Buttons