Výbor NRSR zaviazal MZSR k zavedeniu odboru PRAKTICKÁ SESTRA na SZŠ do konca prázdnin!
26 júna, 2018
„Modlila jsem se a přišli andílci.“
9 júla, 2018

Zvolenčania stážovali v Španielsku a Nemecku

V rámci projektu Erasmus plus sa 21 žiakov tretieho roč­níka Strednej zdravotníc­kej školy vo Zvolen zú­častnilo zahranič­nej mobility v Španielsku a Nemecku. Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Eu­rópe“ trvala štyri týždne na prelome mája a júna a bola zameraná na ošetrovanie seniorov v európ­skych kraji­nách.

Stáže prebiehali súčasne v zariadeniach pre seniorov v rezidencii Seniors v Benalma­dene pri Malage v Španielsku, kde pôsobilo 14 žiačok a v domove SAH Goyastrasse v Lipsku v Nemecku, kde bolo umiestnených 6 žiačok a 1 žiak.

Medzinárodná mobilita v rámci projektu Erasmus plus žiakom poskytla možnosť overiť si kva­litu odbornej prípravy a aplikovať svoje teore­tické vedomosti v praktickej činnosti a získať nové. Žiaci si zároveň rozvíjali komunikačné a so­ciálne schopnosti; medzi nimi schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch, pružne sa prispôsobiť podmienkam multi­kultúrneho a multijazykového prostredia, naučiť sa pohotovo reagovať na neočakávané situácie. Mali možnosť nadviazať kontakty s organizá­ciami v Španielsku a v Nemecku, a tak vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu, získať informácie o poskytova­nej ošetrovateľskej starostlivosti o starších ľudí v Španielsku a Nemecku. Získané znalosti v tejto oblasti budú mať možnosť transformovať na Slovensku v ich budúcom zamestnaní.

Na projekte spolupracovali okrem SZŠ Zvolen nasledovné organizácie: EKIP Europa (ES), Residencias Seniors (ES), Vitalis (DE), SAH Goyastrasse (DE).

Show Buttons
Hide Buttons