ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA záujmového združenia právnických osôb

Zmluvné strany uvedené v článku III. odst.l tejto zakladateľskej zmluvy / ďalej len zmluva / sa dohodli podlá 20 / f – j / Občianskeho zákonníka, v znení platných zmien a doplnkov zák. č. 509 / 1991 Zb. / ďalej len “ zákon“ / na založení záujmového združenia právnických osôb ASOCIÁCIA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY  / ďalej len „Asociácia “ / za týchto podmienok:

Článok I.

Názov Asociácie je: ASOCIÁCIA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v skratke ASZŠ SR)

Sídlo Asociácie: Košice, Kukučínova 40

Asociácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Asociácia vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude zapísaná do registra združení vedeného na Okresnom úrade v Košiciach.

 

Článok II.

Predmetom činnosti Asociácie je:

zastupovanie členov Asociácie vo vzťahu k ústredným orgánom a úradom, k orgánom štátnej správy a samosprávy a k iným subjektom,

ochrana záujmov Asociácie,

presadzovanie záujmov stredných zdravotníckych škôl, záujmov pracovníkov v rezorte zdravotníckeho školstva, poukazovanie na jeho potreby, smerovania a ciele,

získavanie väčšej možnosti aktívne ovplyvniť ďalší vývoj stredného zdravotníckeho školstva,

docielenie, aby zástupca Asociácie bol prizývaný na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ku všetkým jednaniam, týkajúcich sa stredného zdravotníckeho školstva, zároveň aby bol prizývaný k rokovaniam akreditačnej komisie pri schvaľovaní a určovaní siete študijných odborov,

spolupráca aj s inými orgánmi a organizáciami kompetentnými v oblastiach výchovy a vzdelávania,

ochrana zákonných práv a záujmov stredných zdravotníckych škôl vo všetkých oblastiach ich činnosti (zamestnávateľskej, výchovnovzdelávacej, ekonomickej a legislatívnej),

podieľanie sa na tvorbe optimálnych modelov pedagogického i ekonomického riadenia v zdravotníckom školstve a presadzovanie priorít vo výchove a vzdelávaní,

vytváranie toku informácií medzi jednotlivými členmi,

sprostredkovávanie styku so zdravotníckymi zariadeniami za účelom zabezpečenia výchovnovyučovacieho procesu,

spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri príprave pedagogických dokumentov a ich právnych úprav,

zastupovanie, ochrana a presadzovanie záujmov členov Asociácie najmä v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd, vrátane kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,

utváranie predpokladov pre racionálne poskytovanie organizačných, informačných, právnych, ekonomických a materiálno – technických služieb pre svojich členov,

vytváranie účelových združení a spoločností,

zabezpečenie zahraničných vzťahov Asociácie,

podnikateľská činnosť.

Asociácia je oprávnená vykonávať tieto činnosti v Slovenskej republike.

Článok III.

Zakladatelia Asociácie sú:

 

Stredná zdravotnícka škola Bratislava štatutárny zástupca: PhDr. Olga Bachratá sídlo: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda štatutárny zástupca: PhDr. Eva Siposová sídlo: Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky štatutárny zástupca: PhDr.Beáta Antalíková sídlo: Pod Kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

Stredná zdravotnícka škola Skalica štatutárny zástupca: RNDr. Anton Dinka sídlo: Lichardova 1, 909 01 Skalica

Stredná zdravotnícka škola Topolčany štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Breza sídlo: 17. novembra 1056, 955 01 Topolčany

Stredná zdravotnícka škola Trnava štatutárny zástupca: RNDr. Albert Smolko sídlo: Daxnerova 5, 917 9 2 Trnava

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín štatutárny zástupca: PaeDr. Jozef Hunčaga sídlo: Pelhŕimovská 1185, 026 01 Dolný Kubín

Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš štatutárny zástupca: PhDr. Vlasta Fialová sídlo: Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stredná zdravotnícka škola Lučenec štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Králik sídlo: Lúčna 1, 984 17 Lučenec

Stredná zdravotnícka škola M.R. Štefánika Martin štatutárny zástupca: PhDr. Václav Paŕízek sídlo: Malá hora 5, 036 3 2 Martin

Stredná zdravotnícka škola Košice štatutárny zástupca: PNDr. Helena Turisová šidlo: Kukučínova 40, 040 01 Košice

Stredná zdravotnícka škola Košice štatutárny zástupca: RNDr. Olga Králová sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice

Stredná zdravotnícka škola Humenné štatutárny zástupca: PaeDr. Gabriela Zavadská sídlo: Lipová 32, 066 83 Humenné

Stredná zdravotnícka škola Michalovce štatutárny zástupca: Mgr. Milan 01ajec sídlo: Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Stredná zdravotnícka škola Poprad štatutárny zástupca: Mgr. Karol Alfóldi sídlo: 28. ajnuára 5, 058 01 Poprad

Stredná zdravotnícka škola Prešov štatutárny zástupca: PhDr. Anna Eliášova sídlo: Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Stredná zdravotnícka škola Rožňava štatutárny zástupca: MUDr. Katarína Kopecká sídlo: Šafárikova 3, 048 01 Rožňava

Stredná zdravotnícka škola Trenčín štatutárny zástupca: PhDr. Helena Kobzová sídlo: J.Braneckého 4, 911 67 Trenčín

Stredná zdravotnícka škola Levoča štatutárny zástupca: RNDr. Ján Orinčák sídlo: Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča

Zakladatelia Asociácie / ďalej len “ zakladatelia “ / uvedení v bode 1, prehlasujú, že sú právnickými osobami v zmysle 18 Občianskeho zákonníka a sú plne spôsobilí na právne úkony.

 

Zakladatelia prehlasujú, že zakladajú záujmové, profesné, nepolitické, nezávislé, zamestnávateľské združenie právnických osôb na ochranu svojich záujmov a na dosiahnutie účelu združenia určeného stanovami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

 

Zakladatelia prehlasujú, že Asociácia je oprávnená na všetky právne úkony vykonané na dosiahnutie účelu združenia podlá platných právnych predpisov. pôsobností. Asociácie a jej orgánov, úlohy a ciele, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti, majetkové pomery, spôsob zrušenia a naloženia s likvidačným zostatkom, spôsob zmeny a doplnenia stanov upravujú stanovy schválené zakladateľmi na ustanovujúcom zhromaždení.

 

Členstvo v Asociácii je viazané na členský vklad 2.000,- Sk ročne z prostriedkov, ktoré si zabezpečia členovia Asociácie mimo rozpočtu.

 

Členský vklad poukážu zakladatelia na účet Asociácie najneskôr do 20 dní od registrácie.

 

Článok IV.

Zakladatelia sa dohodli na vytvorení týchto orgánov Asociácie:

 

Zhromaždenie delegátov

Rada v počte 5 členov

Dozorná komisia v počte 3 členov

Organizačnú, administratívnu a hospodársku činnost Asociácie zabezpečuje Rada Asociácie.

 

Do orgánov Asociácie zakladatelia menujú:

 

Rada: PhDr.Anna Eliášova

PaedDr.Jozef Hunčaga

RNDr.Ján Orinčák

RNDr.Albert Smolko

RNDr.Helena Turisová

Dozorná rada:

 

Mgr.Karol Alfóldi

PhDr.Olga Bachratá

PhDr.Eva Siposová

Za Asociáciu do jej vzniku sú splnomocnení konat:

 

RNDr. Helena Turisová

RNDr. Albert Smolko

RNDr.Ján Orinčák

Menovaní sú oprávnení na všetky právne úkony podlá platných právnych predpisov. Po registrácii Asociácie je oprávnený konať jej menom prezident Asociácie.

Rozhodnutie Zhromaždenia delegátov o schválení zloženia Rady je nahradené dohodou zakladateľov podlá bodu 3. článok IV tejto zmluvy.

Článok V.

Zakladatelia sa dohodli na výške základného vkladu 5.O0O,-Sk.

Majetkové pomery, hospodárenie s majetkom Asociácie, upravujú stanovy.

Asociácia zodpovedá za svoje záväzky svojim majetkom.

Všetky náklady súvisiace so založením Asociácie, ktoré uhradia zakladatelia do jej vzniku, znáša Asociácia.

Článok VI.

Asociácia nadobúda práva a povinnosti dňom právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra združení vedeného na Okresnom úrade v Košiciach. Návrh na zápis podá splnomocnený člen Rady podlá bodu 4, článok IV. tejto zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú stanovy Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky schválené zakladateľmi na ustanovujúcom zhromaždení.

Túto zakladateľskú zmluvu možno zmeniť iba písomným dodatkom so záznamom v registri Okresného úradu v Košiciach.

Táto zakladateľská zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 1 pre register Okresného úradu v Košiciach , 1 pre MV SR, 2 pre členov, 1 pre archív Asociácie a 1 ako rezerva.

Zakladatelia Asociácie prehlasujú, že so zakladateľskou zmluvou sa dôkladne oboznámili, obsahu zmluvy porozumeli, prejavy vôle v tejto zmluve sú slobodné, určité a zrozumiteľné a na znak súhlasu ju podpisujú.

Ak by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné alebo sa takým stalo neskôr, nebude tým právna účinnosť ostatných ustanovení dotknutá. Neúčinné ustanovenie treba nahradiť takým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje k tomu, čo chceli zakladatelia neúčinným ustanovením dosiahnuť.

Horeuvedené platí aj v tom prípade, ak sa zistí, že v tejto zmluve je medzera.

Zakladatelia sa uznášajú na zodpovedajúcich zmenách, resp. doplnkoch tejto zmluvy v zákonom stanovenej forme.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania všetkými zakladateľmi.

V Trnave, dňa 13.9.1995

IČO: 35508086 DIČ: 2021293648

Show Buttons
Hide Buttons