Súťaž v poskytovaní prvej pomoci – ZÁPAD
7 mája, 2018
Zo zdravotníckych asistentov budú praktické sestry!
15 mája, 2018

„UČÍME PRE PRAX“

 18. 4. 2018 Stredná zdravotnícka škola v Prešove organizovala druhý ročník odborného seminára s názvom Učíme pre prax. Seminár sa uskutočnil v kongresových priestoroch hotela Lineas v Prešove.

Zdravotníctvo je v odbornej, ale aj laickej verejnosti známe ako neustále sa vyvíjajúci odbor. Príprava budúcich zdravotníckych pracovníkov vyžaduje, aby tí, ktorí sa na ich vzdelávaní podieľajú, pokračovali aj vo svojom vlastnom odbornom vzdelávaní.  Starostlivosť o pacientov v 21. storočí, ale aj príprava budúcich zdravotníkov sa v súčasnosti nezaobíde bez vzájomnej spolupráce rôznych členov multidisciplinárnych zdravotníckych tímov. Tieto skutočnosti boli pre našu školu dôvodom k zavedeniu tradície organizovania odborného seminára. Zúčastnili sa ho všetci učitelia školy, mnohí zástupcovia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove a rôzni hostia.

Počas odborného seminára bolo možné vypočuť si prednášky jednotlivých odborníkov z praxe. Zameranie seminára bolo multidisciplinárne pre odbory zdravotnícky asistent, zubný asistent a masér. Multidisciplinárny aspekt bol na tomto podujatí obsiahnutý aj v oblasti účasti jednotlivých odborníkov, ktorí boli z radov lekárov, sestier, zástupcov rôznych zdravotníckych firiem a pod. Sekcia odboru zdravotnícky asistent bola, po minuloročnom zameraní na problematiku paliatívnej starostlivosti, tento rok venovaná rôznym aktuálnym aspektom ošetrovania a liečby chronických rán. Účastníci seminára mali možnosť oboznámiť sa s novými metódami obväzových techník, s princípom podtlakovej terapie v liečbe chronických rán a s manažmentom ošetrovania rán vlhkou terapiou. Sekcia študijného odboru masér bola zameraná na problematiku klimatoterapie. V tejto sekcii mali účastníci seminára možnosť získať nové poznatky o jednotlivých aspektoch klimatickej  liečby realizovanej v rôznych kúpeľných zariadeniach Slovenska. Oboznámili sa s vplyvom klimatoterapie v kontexte liečby duševných ochorení a tiež s jej vplyvom na ochorenia respiračného a nervového systému. Sekcia študijného odboru zubný asistent sa venovala problematike estetiky v zubnom lekárstve,  hypersenzitivite dentínu, využitiu sonických kefiek a princípom bielenia zubov. Súčasťou seminára bola tiež možnosť odbornej diskusie, ktorá nadväzovala  na každý príspevok jednotlivých prednášajúcich. Počas moderovaných diskusií mali všetci účastníci možnosť aktívne komunikovať s prednášajúcimi. Túto možnosť mohli jednotliví prítomní využiť aj po ukončení seminára prostredníctvom individuálnych konzultácií. Veľkým prínosom takýchto podujatí je tiež možnosť vzájomnej výmeny skúseností medzi učiteľmi odborných zdravotníckych predmetov a tými, ktorí pracujú priamo pri lôžkach pacientov v nemocniciach, alebo sa venujú starostlivosti o pacientov v kúpeľných zariadeniach. Počas jednotlivých diskusií mali účastníci možnosť vymeniť si skúsenosti aj z oblasti psychosociálnych aspektov starostlivosti o pacientov. Obohatenie odborných podujatí o tento vzájomne zdieľaný ľudský aspekt ich robí tak veľmi potrebnými pre všetkých, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastňujú. Informácie, ktoré boli na tomto podujatí prednesené, sú súčasťou abstraktov  Zborníka z odborného seminára, ktorý s príspevkami všetkých prednášajúcich vydala Stredná zdravotnícka škola v Prešove. Súčasťou seminára bola tiež sprievodná výstava rôznych zdravotníckych výrobkov, s ktorými bolo možné oboznámiť sa aj prostredníctvom odborného výkladu prítomných vystavovateľov. Seminár obohatili svojou návštevou aj predstavitelia Karlovarskej krajskej nemocnice, s ktorou má Stredná zdravotnícka škola v Prešove dlhodobo veľmi úzku a úspešnú spoluprácu. Tým došlo k jeho rozšíreniu aj o medzinárodný aspekt.

Veríme, že nové podnetné informácie a vzájomne vymenené skúsenosti si odniesli všetci, ktorí sa na  odbornom seminári zúčastnili. Toto presvedčenie môžeme konštatovať aj na základe vyjadrenia mnohých účastníkov, ktorí prejavili záujem stretnúť sa na takomto podujatí aj v budúcom roku. Veríme tiež, že všetky vzájomne vymenené skúsenosti prispejú k úsiliu  poskytovať starostlivosť pacientom podľa najnovších poznatkov 21. storočia. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím podielom prispeli k uskutočneniu seminára a tešíme sa na stretnutie v budúcom roku.

PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Show Buttons
Hide Buttons