Zhromaždenia delegátov

Zhromaždenie delegátov 2017

http://www.szsbb.eu/img/SZS.jpgSnem asociácie sa uskutočnil 11. apríla v Banskej Bystrici v rozšírenom zložení, keď sa ho okrem riaditeľov zúčastnili aj garanti vybraných študijných odborov. Prezident asociácie vo svojom úvodnom príhovore pripomenul, že Asociácia SZŠ SR vznikla pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako potreba jednotného presadzovania oprávnených záujmov stredných zdravotníckych škôl. Jej ambíciou bolo a je aktívne ovplyvňovať vývoj stredného zdravotníckeho školstva, chrániť práva a záujmy stredných zdravotníckych škô1 vo všetkých oblastiach ich činnosti (legislatívnej, výchovnovzdelávacej, ekonomickej a zamestnávateľskej).

Vráti sa vzdelávanie sestier na stredné školy?

Správy RTVS -nedeľa 17.4. 2016 - od 12 minúty 30 sek.

Tlačové vyhlásenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR k programovému vyhláseniu vlády

Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR 16. apríl 2015 Banská Bystrica

Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR otvoril a prítomných privítal PaedDr. Michal Straka, riaditeľ SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal hostí: doc. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD, MPH – riaditeľku Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR, Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS a PhDr. Karla Štixa, prezidenta AZŠ ČR.

Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR 14. apríl 2014 Banská Bystrica

Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR v zasadačke úradu BBSK otvoril a prítomných privítal PhDr. Michal Straka riaditeľ SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal JUDr. Magdalénu Laufíkovú a Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS. Ďalej zasadnutie viedol prezident asociácie Mgr. Miroslav Sekula. Oboznámil delegátov s navrhovaným programom zasadnutia. Ten delegáti bez pripomienok schválili.

Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR - 16. apríl 2013 v Banskej Bystrici

       Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR otvoril a prítomných privítal Mgr. Karol Kováč, zástupca riaditeľa SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal hostí: MUDr. Juraja Frajta z Asociácie štátnych nemocníc SR, JUDr. Magdalénu Laufíkovú a Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS. Ospravedlnil tiež krátke meškanie vedúcej Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR doc. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH.

Zhromaždenie delegátov 2012

 19. apríla 2012 sa na pôde SZŠ Banská Bystrica uskutočnlo Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal PaedDr. Michal Straka. Zvlášť privítal zástupkyňu SOZZaSS pani Ing. Danielu Pochybovú, viceprezidentku AŘZŠ ČR pani PhDr. Dagmar Sitnú.

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠSR  sa konalo 13. apríla 2011 v Banskej Bystrici. Otvoril ho PaedDr.  M. Straka a privítal delegátov, potom odovzdal vedenie snemu prezidentovi asociácie  Mgr. Miroslavovi Sekulovi. Na rokovaní privítal podpredsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva

Syndikovať obsah