Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR - 16. apríl 2013 v Banskej Bystrici

       Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR otvoril a prítomných privítal Mgr. Karol Kováč, zástupca riaditeľa SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal hostí: MUDr. Juraja Frajta z Asociácie štátnych nemocníc SR, JUDr. Magdalénu Laufíkovú a Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS. Ospravedlnil tiež krátke meškanie vedúcej Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR doc. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH.

8. ročník súťaže v prvej pomoci - DS/2013

Do finále v Dunajskej Strede postúpilo 12 družstiev z 84 prihlásených tímov zo Slovenska aj Česka. Slovenskú republiku zastupovalo 10 tímov a Česká republika bola zastúpená dvomi  tímami. Súťaž prebiehala dva dni a to 9.- 10.  apríla. Prvý deň bolo úlohou súťažiacich poskytnúť prvú pomoc pri  HROMADNÝCH NEŠŤASTIACH

Naše vyznamenané

25. marca v Bratislave pri príležitosti dňa učiteľov ocenil minister školstva Dušan Čaplovič 81 učiteľov z celého Slovenska. Medzi oceneými boli aj naše kolegyne. Malú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť v prospech rozvoja zdravotníckeho školstva prijala dlhoročná prezidentka ASZŠ SR, riaditeľka SZŠ Košice

Celoslovenská konferencia - ZA + ZL

Asociácia SZŠ SR zorganizovala konferenciu 21.3. v spolupráci so SZŠ v Trenčíne pri príležitosti 65. výročia jej vzniku. Konferencie s bohatým a kvalitným obsahom sa zúčastnili predstavitelia mesta, VÚC, stavovských organizácií , FN Trenčín a spolupracujúcich organizácii. Zo SZŠ z celého Slovenska prišlo 121 odborných učiteľov, vrátane riaditeľov zdravotníckych škôl. Video si môžete pozrieť tu (od 18. minúty)

MZ SR chce vrátiť lesk SZŠ

V pondelok 14.01.2013 (sa s opozdením pre snehovú kalamitu) v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva s rozsiahlym programom. V piatom bode vystúpil prezident ASZŠ SR s požiadavkou do budúcna upraviť výnos MZ SR o minimálnych personálnych normatívoch v ústavných zariadeniach, kde je zdravotnícky asistent zaradený

Už sa (mi) nedá mlčať

To čo sa deje okolo nás je výsledkom aj nášho prístupu. To ako sa k nám správajú iní, je odrazom toho čo si o nás myslia. Ak chceme aby sa veci pohli musíme pre to niečo urobiť A tak vás prosím zvážte svoj prístup k ...ku všetkému. Asi, opäť raz, je tu obdobie kedy je potrebné vystrieť chrbát.

SZŠ BA Záhradnícka, zobrala“ prvé tri miesta, SZŠ Trenčín vyhrala grant

Odborná komisia Nadácie Zentiva rozhodla o víťazoch, ktorí získavajú edukačný grant vo výške 1.000 eur. Atraktívnu odmenu získalo desať študentov štvrtých ročníkov Stredných zdravotníckych škôl, odboru farmaceutický laborant, za vysokú kvalitu

MUDr. Miklóši potvrdil muskulárky a venózne odbery u asistentov už v tomto šk. roku

11. septembra sa uskutočnilo stretnutie rady a dozornej rady ASZŠ SR s generálnym riaditeľom sekcie zdravia MZ SR MUDr. Mariom Miklošim, PhD. v súvislosti so zmenami štátneho vzdelávacieho programu odboru zdravotnícky asistent. Stretnutia sa zúčastnila PhDr. Ľubica Kontrová, PhD z oddelenia ošetrovateľstva a doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH za odbor

Rozporové konanie na ministerstve školstva

V stredu 6. júna Mgr. Sekula rozporoval na MŠVVaŠ v kancelárii generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prezident asocácie vyjadril nesúhlas s podstatnou zmenou, ktorú novela

Syndikovať obsah