Žiaci zo skalickej zdravotky na stáži v zahraničí

V dňoch od 7. júna do 20. júna 2015 sa žiaci Strednej zdravotníckej školy v Skalici vybrali získavať nové odborné skúsenosti, najmä praktické, do Českej republiky a do Spojeného kráľovstva. Vďaka programu Erasmus + a jeho grantu si mohlo 14 žiakov 3. ročníka v sprievode 3 vyučujúcich

Zahraničná stáž mladých zdravotníkov SZŠ-EK Nové Zámky v Londýne

V rámci projektu Erasmus+ dostalo päťnásť žiakov tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, študijných odborov zdravotnícky asistent a masér možnosť absolvovať zahraničnú stáž vo Veľkej Británii v čase od 05.04.-18.04. 2015. Všetci žiaci sa úvodom svojej stáže zúčastnili priamo v Londýne

Na skusy do sveta

V týchto dňoch vybraní žiaci tretieho ročníka SZŠ Lučenec absolvujú súvislú odbornú prax v     zahraničných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Všetky stáže prebiehajú v rámci mobilitného programu Erasmus+

Účasť SZŠ Nové Zámky v celoslovenskom kole SOČ

Mať zastúpenie medzi najúspešnejšími stredoškolákmi na Slovensku je veľká česť, ale aj zadosťučinenie. Naša tretiačka Simona Tináková dôstojne reprezentovala školu v celoštátnom kole.

Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR 16. apríl 2015 Banská Bystrica

Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR otvoril a prítomných privítal PaedDr. Michal Straka, riaditeľ SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal hostí: doc. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD, MPH – riaditeľku Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR, Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS a PhDr. Karla Štixa, prezidenta AZŠ ČR.

Celoslovenský seminár učiteľov odborných predmetov v študijnom odbore masér

Historicky prvý celoslovenskýseminár učiteľov odborných predmetov v študijnom odbore masér sa uskutočnil  14.apríla 2015 v SZŠ Trnava. Za účasti prezidenta ASZŠ SR sa ho zúčastnili zástupcovia všetkých škôl na Slovensku s aktivovaným študijným odborom Masér. Program konferencie bol zameraný na 3 tematické okruhy (uverejnené nižšie): Výchovno-vzdelávací proces v študijnom odbore masér,   Projekty a ich využitie v študijnom odbore masér, Skúsenosti a potreba zmien  v tvorbe ŠkVP v študijnom odbore

Tretia celoslovenská konferencia žiakov odboru zdravotnícky asistent

Tretej konferencie žiakov ZA s témou Starostlivosť o pacienta s ochorením obličiek a močových ciest sa zúčastnili žiaci šestnástich stredných zdravotníckych škôl z rôznych kútov Slovenska. Konferencia prebiehala 25. 3. 2015 na pôde SZŠ v Banskej Bystrici.

Inovatívne vzdelávanie

            Novodobé technické pomôcky majú svoju výnimočnú schopnosť - rozvíjajú kreativitu a inšpirujú ľudí k tvorbe. Rovnako aj elektronické produkty značky Apple sú denne nápomocné pri učení deťom a dospelým po celom svete. Spoločnosť iStores ponúka školenia pre moderné školy a pre učiteľov, hľadajúcich nové inšpirácie a spôsoby.

Medzinárodný projekt v programe Erasmus+ v Poprade

Stredná zdravotnícka škola v Poprade je koordinátorom medzinárodného projektu v programe Erasmus+ pod názvom "From classroom to career". Jej partnermi sú školy z Portugalska, Sardínie a Turecka. Hlavnou témou projektu je skúmanie prechodu zo školy do sveta práce v zúčastnených

1. ODT s novým ministrom

10.02.2015 sa na MZ SR uskutočnilo 1. zasadnutie Odvetvovej tripartity za účasti nového ministra, štátneho tajomníka a ďalších predstaviteľov MZ, zástupcov odborov, stavovských organizácií, zamestnávateľov i prezidenta ASZŠ SR s nasledovným programom:

Syndikovať obsah