Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR - 16. apríl 2013 v Banskej Bystrici

       Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR otvoril a prítomných privítal Mgr. Karol Kováč, zástupca riaditeľa SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal hostí: MUDr. Juraja Frajta z Asociácie štátnych nemocníc SR, JUDr. Magdalénu Laufíkovú a Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS. Ospravedlnil tiež krátke meškanie vedúcej Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR doc. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH.

Ďalej zasadnutie viedol prezident asociácie Mgr. Miroslav Sekula. Oboznámil delegátov s navrhovaným programom zasadnutia .

      Prezident asociácie prezentoval Správu o činnosti Asociácie Stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky (ASZŠ SR). Hlavné časti správy:

a)         členstvo;z 29 SZŠ na Slovensku je 26 členov  ASZŠ SR (nečlenmi sú cirkevné SZŠ v Prešove, Ružomberku a Svidníku),

b)         plnenie uznesení; všetky uznesenia sú splnené resp. sa priebežne plnia. Konkrétne informácie o plnení jednotlivých uznesení sú uvedené v Správe o činnosti, ktorá je prílohou tejto zápisnice.

c)         pripomienkové konania;vedenie ASZŠ SR prijalo 80 oznamov o medzirezortnom pripomienkovom konaní a vypracovalo pripomienky k návrhu zákona ktorým sa mení zákon č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a k návrhu vyhlášky  ktorou sa mení vyhláška č.318/2018 o ukončovaní štúdia na stredných školách.

d)        akcie ASZŠ SR;

-          8.ročník celoslovenskej súťaže študentov SZŠ „Poskytovanie prvej pomoci“ v Dunajskej Strede,

-          Prvá celoslovenská konferencia žiakov SZŠ v Banskej Bystrici,

-          Celoslovenská konferencia učiteľov v študijných odboroch zdravotnícky asistent a zdravotnícky laborant v Trenčíne.

Vystúpenie vedúcej Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR doc. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH.

- školské vzdelávacie programy; pre zdravotnícke odbory budú platné od 1.septembra 2013. ŠVP budú vydané pre všetky učebné a študijné odbory vrátane vyššieho odborného štúdia. Štruktúra ŠVP a celá všeobecnovzdelávacia časť je zverejnená na stránke ŠIOV. Normatívy pre realizáciu ŠVP budú zverejnené na webovej stránke MZ SR. Členovia Rady MZ SR intenzívne pracujú na ich dokončení tak, aby k 31.5.2013 boli zverejnené rámcové učebné plány a k 30.6. 2013 (po schválení na MZ SR) celé štátne vzdelávacie programy.

-  maturitná skúška; Stavovské organizácie majú problém s delegovaním svojich zástupcov do maturitných a skúšobných komisií (nedostatok zamestnancov spôsobilých pre výkon funkcie člena maturitnej resp. skúšobnej komisie). Na základe harmonogramov konania maturitných skúšok zaslaných MZ SR jednotlivými školami ministerstvo vykoná inšpekčnú činnosť na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky na vybraných školách.

- list (odpoveď) MZ SR predsedovi SOZZaSS Mgr. Antonovi Szalayovi; Koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v zdravotníctve  je iba v štádiu rozpracovania (z dôvodu iných priorít a nedostatku personálnych kapacít). V súvislosti so zvýšením kompetencií zdravotníckych asistentov v štátnom vzdelávacom programe Odbor zdravotnej starostlivosti MZ SR nesúhlasí s rozšírením kompetencií v zdravotníckej legislatíve.

- súkromné zdravotnícke školy; existujú požiadavky na vytvorenie súkromných stredných zdravotníckych škôl. MZ SR je zásadne proti tomu.

   Vystúpenie Ing. Daniely Pochybovej, zástupkyne SOZZaSS. Poďakovala za pozvanie na zasadnutie. Vyjadrila nespokojnosť s obsahom listu (odpovede) MZ SR predsedovi SOZZaSS Mgr. Antonovi Szalayovi, predovšetkým v časti o legislatívnom riešení zvýšenia kompetencií zdravotníckych asistentov. Uviedla, že túto problematiku SOZZaSS navrhne na rokovanie tripartity. Informovala, že na základe štatistického zisťovania evidujú nedostatok rádiologických asistentov. Oboznámila prítomných s listom od ŠIOV o implementácii projektu „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“. ŠIOV oslovil vzdelávacie inštitúcie o delegovanie svojich zástupcov do komisií. Stredné zdravotníckej školy oslovené neboli, ani MZ SR o projekte nemá informácie (uviedla doc. Zuzana Slezáková).

Vystúpenie MUDr. Juraja Fraja, zástupcu Asociácie štátnych nemocníc; Poďakoval za pozvanie na zasadnutie ASZŠ SR. Zdôraznil, že nemá výhrady ku zvýšeniu kompetencií zdravotníckych

Celá zápisnica je uverejnená v interných dokumentoch, na tomto mieste uvádzame aspoň hlavné úlohy

1. Hlavná úloha

- na nastávajúci školský rok ostáva prioritou pre všetkých členov Asociácie  SZŠ SR presadzovanie princípov „Koncepcie zdravotníckeho vzdelávania v SR“  (vypracovaná a schválená ASZŠ SR na Zhromaždení delegátov dňa 19.apríla 2012) do „Koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v zdravotníctve“ pripravovanú MZ SR.

2. Ďalšie úlohy

- pokračovanie v tradičných celoslovenských súťažiach Žurnálový stetoskop, Súťaž v prvej pomoci,

- nadviazanie na obnovenú celoslovenskú konferenciu učiteľov,

- pokračovanie v začatej realizácii celoslovenskej konferencie žiakov,

- využívanie webovej stránky ASZŠ SR na prezentáciu aktivít jednotlivých škôl,

- pokračovať v spolupráci s odborovými zväzmi, asociáciami zamestnávateľov a  AŘZŠ ČR,

- vyjadrovať sa a pripomienkovať návrhy legislatívnych zmien pre oblasť zdravotníckeho školstva.

 SR