Zhromaždenie delegátov 2012

 19. apríla 2012 sa na pôde SZŠ Banská Bystrica uskutočnlo Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal PaedDr. Michal Straka. Zvlášť privítal zástupkyňu SOZZaSS pani Ing. Danielu Pochybovú, viceprezidentku AŘZŠ ČR pani PhDr. Dagmar Sitnú.

Prezident asociácie prezentoval hlavné myšlienky návrhu Koncepcie zdravotníckeho vzdelávania v SR vypracovaný ASZŠ SR. PhDr. Dagmar Sitná vo svojej prezentácii uviedla prehľad aktivít asociácie riaditeľov zdravotníckych škôl v ČR a základné údaje o zdravotníckych školách v Českej republike. Konštatovala príbuznosť problémov so SR a prospešnosť vzájomnej spolupráce. Ing. Daniela Pochybová poďakovala v mene odborového združenia za pozvanie na zasadnutie. Stručne pripomenula históriu spolupráce SOZZaSS a ASZŠ. Vyjadrila podporu návrhu Koncepcie zdravotníckeho vzdelávania v SR vypracovanú ASZŠ. Uviedla tiež, že počet vysokoškolsky vzdelaných sestier v SR je zbytočne vysoký. Poznamenala „načo je pri posteli pacienta potrebná sestra s vysokoškolským štúdiom“, keď poskytovatelia zdravotnej starostlivosti potrebujú a chcú pripravených zdravotných pracovníkov zo SZŠ. Na záver ešte raz vyjadrila podporu Asociácii SZŠ zo strany SOZZaSS.

Nakoľko dvojročné funkčné obdobie súčasnej Rady a Dozornej rady sa skončilo prebehli voľby nového vedenia. ASZŠSR prijala v uznesení strtégiu presadzovania zmien v zdravotníckom vzdelávaní.