Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠSR  sa konalo 13. apríla 2011 v Banskej Bystrici. Otvoril ho PaedDr.  M. Straka a privítal delegátov, potom odovzdal vedenie snemu prezidentovi asociácie  Mgr. Miroslavovi Sekulovi. Na rokovaní privítal podpredsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctvas sociálnych služieb PhDr. Andreja Kučinského. Predložil návrh programu,

ktorý bol uvedený v pozvánke na zasadnutie. Prednesený návrh bol schválený bez pripomienok. Zároveň medzi delegátmi privítal opätovného člena asociácie – SZŠ Dolný Kubín (delegát PaedDr. Peter Takáč), ktorej členstvo schválila Rada ASZŠSR na svojom zasadnutí pred rokovaním zhromaždenia delegátov. Všetkým poprial úspešné rokovanie.

Správu o hospodárení predniesla RNDr. Janka Gugová a tvorí prílohu zápisnice. Správa bola prítomnými delegátmi schválená.

Správu o činnosti rady a dozornej rady Asociácie SZŠ SR za obdobie od 29. apríla 2010 do konania sa zhromaždenia delegátov predniesol prezident ASZŠSR Mgr. M. Sekula. K hodnotenej oblasti činnosti priebežne dopĺňali informácie aj prítomní účastníci zhromaždenia delegátov.

Uznesenie

Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠSR

 Berie na vedomie:

1/ Správu o činnosti

 Schvaľuje:

 1/ Správu o hospodárení

 2/ Výsledky doplňovacích volieb do Rady Asociácie SZŠ SR - členkov rady sa stala Mgr. Peclerová

 3/ Návrh koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon  zdravotníckeho povolania a odborných činností do roku 2015

 Ukladá:

 1/ Vypracovať návrh zmien maturitnej skúšky zrakovopostihnutých  žiakov a podklady pre výpočet normatívu na internát.

 Z: PhDr.I.Strážiková, Mgr.M.Sekula                                      T: 1.5.2011

2/Upozorniť MZ SR na nezrovnalosti v publikovanej Sieti štátnych stredných  škôl

 Z: riaditelia SZŠ                                                                               T:priebežne

 3/ Zaktualizovať webové stránky SZŠ, umiestniť na ne  link na stránku Asociácie SZŠ SR, priebežne  zasielať  medzinárodné  a iné zaujímavé aktivity škôl

 Z: riaditelia SZŠ                                                                                              T: priebežne

 4/Vypracovať štatút a organizačnú štruktúru zdravotníckej súťaže SZŠ

 Z: PhDr.E.Siposová                                                                       T:30. 6. 2011

 5/Prezidentovi asociácie zaslať kontaktné údaje zástupcov do jednotlivých odborných komisí. 

Z: riaditelia SZŠ                                                                                T: 20.04.2011

 6/Podľa záverov rokovaní s vypracovať a zaslať Otvorený list MZ SR .

 Z: Mgr.M.Sekula                                                                           T:v texte

7/Vytvoriť databázu základných informácií o vzdelávaní v jednotlivých študijných odboroch v zahraničí.

Z: PaedDr.M.Straka                                                      T:30. 6. 2011

  8/Vyzvať písomne prezidenta KZT p. Šaára na ospravedlnenie sa za výroky  o kvalite vzdelávania na SZŠ. 

 Z: Mgr.M.Sekula                                                                           T:v texte

Celú zápisnicu si môžete prečítať v interných dokumentoch