Zhromaždenie delegátov 2017

http://www.szsbb.eu/img/SZS.jpgSnem asociácie sa uskutočnil 11. apríla v Banskej Bystrici v rozšírenom zložení, keď sa ho okrem riaditeľov zúčastnili aj garanti vybraných študijných odborov. Prezident asociácie vo svojom úvodnom príhovore pripomenul, že Asociácia SZŠ SR vznikla pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako potreba jednotného presadzovania oprávnených záujmov stredných zdravotníckych škôl. Jej ambíciou bolo a je aktívne ovplyvňovať vývoj stredného zdravotníckeho školstva, chrániť práva a záujmy stredných zdravotníckych škô1 vo všetkých oblastiach ich činnosti (legislatívnej, výchovnovzdelávacej, ekonomickej a zamestnávateľskej).

Uviedol, že v histórii asociácie možno rok 2017 považovať za výnimočný z dôvodu, že po mnohoročnom úsilí o zlepšenie postavenia absolventov stredných zdravotníckych škôl bola vydaná vyhláška MZ SR č.28/2017 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorou sa výrazne posilnili kompetencie zdravotníckych asistentov. Poďakoval MUDr. Alanovi Suchánkovi a MUDr. Štefanovi Zelníkovi zo zdravotníckeho výboru NR SR za ich významnú pomoc a podporu pri presadzovaní tejto vyhlášky. Uviedol, že hoci sa nepodarilo dostať do vyhlášky všetky naše požiadavky, teraz je aktuálnou úlohou upraviť školské vzdelávacie programy v intenciách novej vyhlášky, doplniť dodatky k maturitným vysvedčeniam a v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami realizovať preškoľovanie absolventov stredných zdravotníckych škôl.

Poukázal na nepriaznivý vývoj počtu absolventov na stredných zdravotníckych školách – v dennom štúdiu konštatoval pokles o 60% za ostatných dvadsaťdva rokov. V aktuálnom roku má iba 9 z 27 zdravotníckych škôl previs v počte záujemcov o štúdium oproti počtu ponúkaných voľných miest. Jednak je to z dôvodu, že počet ponúkaných miest na všetkých stredných školách je dvojnásobkom počtu tohtoročných deviatakov, ale na druhej strane je potrebné zatraktívniť štúdium na našich školách celoslovenskou kampaňou v spolupráci škôl, zamestnávateľov, ministerstva zdravotníctva a médií  po vzore Českej republiky, kde sa už rozbehla kampaň „Studuj zdrávku.“ Jej výsledkom by mal byť nielen zvýšený záujem o štúdium na stredných zdravotníckych školách, ale aj vyššia kvalita našich absolventov, ktorí by mohli postupne znižovať nedostatok zdravotníckych pracovníkov na našom pracovnom trhu.

Viac v zápisnici - v interných dokumentoch.