Spoločné vyhlásenie k rozšíreniu kompetencií zdravotníckych asistentov

Spoločné vyhlásenie
 
Asociácie nemocníc Slovenska
Asociácie štátnych nemocníc SR
 Asociácie súkromných lekárov
Slovenskej lekárskej komory
Slovenskej lekárskej spoločnosti
 Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov
 Asociácie stredných zdravotníckych  škôl SR
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
k rozšíreniu kompetencií zdravotníckych asistentov

V plnej miere podporujeme rozšírenie kompetencií zdravotníckych asistentov navrhnuté Ministerstvom zdravotníctva SR v návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Zdravotnícki asistenti tak budú môcť v podstatne väčšej miere využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na stredných zdravotníckych školách čím sa významne zvýši možnosť ich uplatnenia v praxi. Zároveň tým dokážu odbremeniť sestry od viacerých činností, čo významne napomôže zmierniť nedostatok sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Navrhované rozšírenie kompetencií zdravotníckych asistentov je tak jednoznačne dobrou správou pre pacientov i nemocnice a jeho zavedenie do praxe prispeje ku skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zároveň vítame snahu MZ SR pripraviť aj jasné vymedzenie kompetencií sestier a pôrodných asistentiek,  ako aj kompetencií fyzioterapeutov a zdravotníckych záchranárov.  Sme presvedčení, že jasné definovanie kompetencií prispeje k zvýšeniu atraktivity zamestnania v týchto zdravotníckych povolaniach. Dlhodobo voláme po takom definovaní práce sestier, ktoré by zabezpečilo väčšiu zastupiteľnosť a tým aj dostupnosť sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

MUDr. Marián Petko, MPH – prezident Asociácie nemocníc Slovenska

MUDr. Jozef Valocký – prezident a  predseda predstavenstva  Asociácie štátnych nemocníc SR

MUDr. Marián Šóth -  prezident Asociácie súkromných lekárov SR

MUDr. Marian Kollár -  prezident Slovenskej lekárskej komory

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA - prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. - dekan LF UK Bratislava

Mgr. Miroslav Sekula  - prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl  SR

Bc. Janka Strápková - prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov