Odborné stáže SZŠ Humenné v Českej republike

Úspechy SZŠ Humenné pri organizovaní odborných stáží v Českej republike

 

Škola v rámci grantovej podpory Európskej komisie v programe Erasmus+ v celkovej výške 68 587,00 € v období od 1.7.2014 do 30.6.2016 zrealizovala 5 turnusov 2-týždňových odborných stáží pre spolu 34 žiakov školy v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

Vďaka grantovej podpore pri realizácii schváleného projektu žiaci absolvovali odbornú klinickú prax v zmluvných zdravotníckych zariadeniach projektových partnerov, ktorými boli tri stredné zdravotnícke školy v Českej republike v mestách Třebíč, Praha, Ostrava.

Dvadsať žiačok 4. ročníka absolvovalo mobilitu v Prahe. Prijímajúcou školou bola VOŠ zdravotnícka a SZŠ 5. května v Prahe, ktorá žiačkam sprostredkovala odbornú prax na chirurgickom oddelení v Nemocnici na Františku a na internej klinike vo Fakultnej nemocnici Motol. Počas odborných exkurzií sa účastníčky mohli zoznámiť s organizáciou práce a so systémom poskytovania starostlivosti niektorým špecifickým skupinám pacientov v špičkovo vybavených zariadeniach, napr. v protónovom centre, na gynekologicko-pôrodníckej klinike u Apolináře, multiodborovej JIS, spinálnej jednotke, detskej kardiochirurgie, na emergency, operačných sálach, v stravovacej prevádzke v IKEM-e, v zariadení pre zrakovo handikapovaných Palata. Osem žiakov absolvovali mobilitu v Třebíči. Prijímajúca VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč pripravila žiakom odborný program v Nemocnici Třebíč. Žiaci po jednom pracovali na internom (v júni 2015 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení), ortopedickom, urologickom a rehabilitačnom oddelení. Ďalšie odborné vedomosti žiaci získali na exkurziách v spánkovom laboratóriu, na detskom oddelení, hemodialyzačnom oddelení, ARO, v Domove pre seniorov. So špecifickou kardiochirurgickou starostlivosťou o pacientov sa mohli zoznámiť v Centre kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie vo Fakultnej nemocnici Sv. Anny v Brne. V júni 2015 spoznali starostlivosť o špecifické skupiny pacientov na kardiologickom oddelení v Jihlave, v hospici v Rajhrade. V júni 2016 šiesti žiaci 3. ročníka absolvovali odbornú stáž v Mestskej nemocnici Ostrava na ortopedickom, urologickom, chirurgickom, neurologickom, neurochirurgickom a internom oddelení. Žiaci absolvovali odborné exkurzie v Hospici sv. Lukáša, na Popáleninovom centre, v hyperbarickej komore, na centrálnych operačných sálach, na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

V každom turnuse boli žiaci prijatí riaditeľmi hosťujúcich škôl. Mali možnosť prezrieť si vybavenie odborných učební. V závere stáží sa uskutočnilo ich vyhodnotenia na pôde školy. Žiaci počas praxe pracovali denne v 7-hodinových zmenách na uvedených oddeleniach a realizovali nácvik vedomostí, zručností a kompetencií pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s jednotlivými lekárskymi diagnózami v rozsahu vymedzenom v ŠVP. V spolupráci so sestrou realizovali výkony v rámci starostlivosti o bio-psycho-sociálne potreby pacientov podľa stupňa sebestačnosti a v rámci plnenia diagnostického a liečebného plánu metódou ošetrovateľského procesu. Všetci žiaci vo všetkých turnusoch nadobúdali zručnosti pri manipulácii s inými pomôckami a zariadeniami, napr. iné systémy pomôcok na výkony a súbory pomôcok na zabezpečovanie potrieb pacienta, množstvo jednorazových pomôcok. Vo FN Motol žiaci mali možnosť pracovať s jedinečnou potrubnou poštou v celej ČR, ktorou sa odosielajú odobraté vzorky biologického materiálu do laboratórií a zase na oddelenia prichádzajú výsledky jednotlivých vyšetrení. Zoznámili sa s fungovaním automatického dopravného systému, s tzv. „želvičkami“, ktoré zabezpečujú v presne naprogramovaných dráhach zásobovanie oddelení jednej z najväčších nemocníc v Európe materiálom a zásielkami.

Počas mobility žiaci získali životné skúsenosti v prostredí iného mesta a štátu, nadviazali priateľstvá so spolužiakmi v prijímajúcich školách. Vo voľnom čase navštívili historické a kultúrne dominanty a pamiatky v Prahe, v Třebíči, v Ostrave. Zoznámili sa so spolužiakmi hosťujúcich škôl. Žiakom vo všetkých piatich turnusoch boli vydané Europass-Mobility.

Realizácia projektu umožňuje škole zvyšovať objemu spolupráce školy s partnerskými školami a prezentácia školy v zahraničí.

 

Spracovala: Mgr. Nataša Sivulková