Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR 16. apríl 2015 Banská Bystrica

Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR otvoril a prítomných privítal PaedDr. Michal Straka, riaditeľ SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal hostí: doc. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD, MPH – riaditeľku Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR, Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS a PhDr. Karla Štixa, prezidenta AZŠ ČR.Ďalej zasadnutie viedol prezident asociácie Mgr. Miroslav Sekula.. Oboznámil delegátov s navrhovaným programom zasadnutia a vyzval ich na jeho doplnenie. Ten delegáti bez pripomienok schválili.

 

1.      Otvorenie

2.      Správa o činnosti ASZŠ SR

3.      Blok vystúpení hostí                   

4.      Správa o hospodárení ASZŠ SR

5.      Návrh rozpočtu na obdobie 1.apríl 2015 – 31.marec 2016

6.      Obedňajšia prestávka

7.      Diskusia

8.      Návrh hlavných úloh na volebné obdobie

9.      Návrh uznesení

10.  Záver

    Prezident asociácie prezentoval Správu o činnosti Asociácie Stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky (ASZŠ SR).  PhDr. Zuzana Slezáková prečítala pozdravný list  ministra zdravotníctva.

Pozdravný list  ministra zdravotníctva.

AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR

Ostatné dokumenty sú zverejnené v priečinku Interné dokumenty.