Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR 14. apríl 2014 Banská Bystrica

Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR v zasadačke úradu BBSK otvoril a prítomných privítal PhDr. Michal Straka riaditeľ SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal JUDr. Magdalénu Laufíkovú a Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS. Ďalej zasadnutie viedol prezident asociácie Mgr. Miroslav Sekula. Oboznámil delegátov s navrhovaným programom zasadnutia. Ten delegáti bez pripomienok schválili.

  P r o g r a m :

1.  Otvorenie 

2.  Správa o činnosti ASZŠ SR 

3.  Blok vystúpení pre hostí 

4.  Správa o hospodárení ASZŠ SR 

5.  Návrh rozpočtu na rok 2013/2014  

6.  Návrh zmeny stanov 

7.  Voľba rady a dozornej rady 

8.  Diskusia 

9.  Návrh hlavných úloh na rok 2014/2015 

10.  Návrh uznesenia 

11.  Záver

    Prezident asociácie prezentoval Správu o činnosti Asociácie Stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky (ASZŠ SR).

Správy a zápisnica sú zverejnené v priečinku Interné dokumenty.