Dva týždne pracovnej skúsenosti Svidníčanov v Chrudime.
25 septembra, 2023
Učíme pre prax – Psychosomatické ochorenia
27 októbra, 2023

s Erasmom do Európy

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove ako držiteľ Akreditácie na Erasmusplus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na obdobie od 1. marca 2021 do 31. decembra 2027, sa už tretí rok po sebe úspešne uchádza o granty zamerané  na mobility jednotlivcov.

V rámci Výzvy 2023 bol škole schválený grant vo výške 58.880 eur a projektové obdobie začalo plynúť od 01.06.2023 na obdobie 15 mesiacov.

Všeobecným cieľom programu je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, podpore inovácií a posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva. Program ako taký je kľúčovým nástrojom na budovanie európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami.

Jedným zo špecifických cieľov programu je podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a skupín, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu a rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

V rámci Výzvy 2023 v priebehu 4 mesiacov sme zrealizovali 3 mobility učiacich sa.

  1. Účasť na súťaži v zručnostiach

V termíne od  21. 06. – 22. 06. 2023 vycestovali 4 žiačky druhého ročníka, odbor praktická sestra, so sprevádzajúcou osobou na 27. Ročník Súťaže v prvej pomoci. Išlo o celoštátnu súťaž stredných zdravotníckych škôl s medzinárodnou účasťou.  

Organizátorom a zároveň prijímajúcou organizáciou bola Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnícka a Střední zdravotnícka škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státni jazykové zkoušky v Jihlave  a súťaž sa konala v Medzinárodnom tábore v Mladém Bříšti u Humpolcce. Svoje sily si zmeralo 30 družstiev.

Cieľom mobility bola výmena skúseností medzi vyučujúcimi, žiakmi a pracovníkmi záchranne zdravotnej služby v oblasti prvej pomoci, porovnanie úrovne vedomostí a zručností medzi jednotlivými zdravotníckymi školami a účastníkmi z rôznych krajín,  rozvoj spolupráce v rámci krajín EU v oblasti prvej pomoci a prevencie úrazov, poznanie práce zložiek záchranného integrovaného systému, rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku a nadviazanie neformálnych kontaktov a posilnenie sociálnych väzieb v postcovidovom období.

Žiačky si zmerali svoje sily v poskytovaní prvej pomoci v prírode s využitím improvizovaných pomôcok, preverili si schopnosť spolupráce náhodných ľudí pri poskytovaní prvej pomoci, určovaní priorít ošetrenia zranených podľa závažnosti stavu a triedili zranených. Hodnotená bola schopnosť improvizácie, spôsob a kvalita ošetrenia, ale aj počínanie veliteľa družstva.

Okrem prvej pomoci sa žiačky naučili určovať priority, efektívne riadiť vzťahy s ostatnými členmi tímu, zorientovať sa a prispôsobiť sa novému prostrediu, pracovať samostatne, zodpovedne a odborne, riešiť záťažové situácie. Dôležitá bola aj fyzická zdatnosť a orientácia v teréne. Zlepšili si aj komunikačnú úroveň v českom jazyku a spoznali krásy Jihlavy.

Odmenou pre naše žiačky bol skvelý úspech v podobe 6. miesta.

  • Krátkodobá mobilita učiacich sa v Nemocnici Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského v Prahe.

Na začiatku nového školského roku 2023/2024 v termíne od 11.09. – 22.09.2023 našich 6 žiačok štvrtého ročníka stážovalo v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prahe na chirurgickom, internom a paliatívnom oddelení. Svoje odborné vedomosti a zručnosti si preverili pod vedením mentoriek z nemocnice. Okrem základnej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ktorej vykonávali hygienickú starostlivosť o pacientov, starostlivosť o pomôcky, meranie fyziologických funkcií, aplikáciu injekcií, odbery biologického materiálu atď, žiačky nazreli aj na operačné sály, spoznávali rôzne vyšetrovacie metódy a pomôcky. Zúčastnili sa aj exkurzie v Domove sv. Karla Boromejského na Řepách, v ktorom sa s láskou starajú o seniorov.

Počas celej stáže si pochvaľovali milý a ochotný prístup všetkých zamestnancov nemocnice. Veľkým obohatením bol aj bohatý voľno časový program, počas ktorého spoznávali krásy hlavného mesta Českej republiky, pamätihodnosti, kultúru, gastronómiu aj tradície.

  • Krátkodobá mobilita učiacich sa v Malage v Španielsku

Ďalšiu úspešnú stáž sme zrealizovali v Španielskej Malage. V dňoch od 25.9.- 10.10.2023 si naše štvrtáčky v odbore praktická sestra vyskúšali prácu v hospici s názvom Patronato Hogar Nuestra Señora de Los Ángeles. V prvý deň stáže žiačky privítala riaditeľka zariadenia Cristina Rueda Moreno a dievčatá boli následne rozdelené do dvojíc. Pracovali na dve zmeny. Pri starostlivosť o pacientov využívali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v základnej ošetrovateľskej starostlivosti. Odmenou pre nich bola uznanie vedenia a zamestnancov, ktorí boli s prácou našich žiačok nadmieru spokojní. V komunikácii si vyskúšali aj základy španielskeho jazyka. Žiačky si zo zariadenia odniesli mnoho skúseností a ocenili empatický a veľmi ľudský prístup personálu k pacientom.

Počas voľných chvíľ spoznávali krásy samotnej Malagy, ale aj iných miest Andalúzie, konkrétne Granady a pobrežného mesta Nerja. Ubytovanie a miesto stáže bolo sprostredkované španielskou agentúrou Europroyectos, ktorej koordinátorky boli k dispozícii počas celej dĺžky stáže.

Všetci účastníci stáži prešli transparentným výberom, ktorý spĺňal požiadavky inklúzie a preto medzi účastníčkami boli aj osoby s nedostatkom príležitostí. Žiačky pred mobilitou absolvovali odbornú, interkultúrnu a jazykovú prípravu a absolvovali OLS jazykové hodnotenie. Program Erasmusplus kladie veľký dôraz na bezpečnosť účastníkov, preto počas celej stáže bola k dispozícii aj prevádzajúca osoba a žiaci mali uzavreté kompletné cestovné poistenie. Žiačky hodnotila pridelená mentorka. Na základe bodového hodnotenia bola žiačkam udelená známka a celý rozsah praxe v rozsahu 70 hodín bol akceptovaný v rámci odbornej klinickej praxe. Všetci účastníci získali aj Europass mobility.

Všetci účastníci si odniesli neopakovateľné spomienky na krásne miesta a  množstvo nových skúseností, ktoré určite využijú aj v budúcnosti.  

PhDr. Kristína Vageľová – Koordinátorka Erasmus+

Show Buttons
Hide Buttons