Uspeli sme v medzinárodnej súťaži v prvej pomoci.
10 mája, 2023
FINÁLE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI
15 júna, 2023

Odmietame návrh vyhlášky o kompetenciách

Zmeny v kompetenciách absolventov stredných zdravotníckych škôl sú dlhodobou témou. Viažu sa k obdobiu transformácie na stredných zdravotníckych školách a zmene odboru sestra na odbor zdravotnícky asistent, kedy sa na posilnenie vysokoškolského vzdelávania  umelo znižovali kompetencie absolventov zdravotníckych škôl. ASZŠ už vtedy namietala a čas ukázal, že opodstatnene. Záujem klesol o štúdium aj o absolventov. Dnes to vidno na absolútnom nedostatku zdravotníkov v SR.

Nelogické zmeny

Prví zdravotnícki asistenti nemali v kompetencii žiadne injekcie, žiadny odber krvi, ani výkony ktoré bežne vykonávajú samotní pacienti, alebo ich príbuzní (podanie inzulínu, glykémia…) Umelo sa tak vytvárala potreba sestier s titulom, ktoré nemali a nemajú praktické kompetencie vyššie ako tie s maturitou. Po postupných zmenách v roku 2008, 2013 až po vyhlášku z roku 2017, ktorá je  platná do dnešných dní sa absolventom SZŠ vrátila väčšinu kompetencií, vrátane podávania muskulárnych a subkutánnych injekcií, odberov venóznej a kapilárnej krvi, či asistencia pri venóznej terapii. Vyžiadala si to priamo prax, pretože absolventi s tak okliešteným súborom činnosti nenachádzali uplatnenie u poskytovateľov. Vieme, že tieto výkony absolventi v praxi robili, hoci to legislatíva neumožňovala.

Absolvent však podľa vyhlášky stále nemôže pacientovi podať akúkoľvek tabletku, kyslík, urobiť EKG, hoci to študentov učíme.  Rovnako nemajú v kompetencii napríklad výter z nosa, čo sa v súvislosti s testovaním na COVID-19 narýchlo menilo novelou legislatívy pre obdobie pandémie. Túto kompetenciu dostali narýchlo aj žiaci, nielen absolventi SŽS, čo len ukázalo nezmyselnosť kompetenčných obmedzení vyhlášky.

Očakávania

Od poslednej úpravy vyhlášky sme preto očakávali a opakovane požadovali nápravu týchto nelogických obmedzení. Pred dvomi rokmi sme boli prizvaní k príprave jej novely vtedajším vedúcim odboru ošetrovateľstva MZSR.  Jeho návrh však bol v zásadnom rozpore s našimi požiadavkami a chcel kompetencie ešte znížiť s odvolaním na požiadavky EÚ. To bola absolútna lož, lebo európska komisia rieši len povolania regulované EÚ medzi ktoré Praktická sestra nepatrí. Po výmene vo vedení odboru ošetrovateľstva sa od prípravy vyhlášky na dlhšiu dobu upustilo. Ako ASZŠ sme opätovne žiadali, aby sme boli prizvaní k procesu jej kreovania, alebo aby sme mali možnosť pripomienkovať vyhlášku pred tým, ako bude v MPK, no nestalo sa tak. Opakovane sme však boli úradníkmi MZSR upokojovaní, že novela kompetencie jedine rozšíri.

Výsledná podoba je veľmi nešťastná a máme k nej veľké výhrady. Prvá  výhrada je voči štruktúre vyhlášky ako takej. Je veľmi neprehľadná a nepoužiteľná tak pre študentov, ktorí sa majú pripravovať na výkon povolania, pre učiteľov aj samotných poskytovateľov. Nepoznám žiadnu legislatívnu normu ani pri iných zdravotníckych povolaniach, kde by boli jednotlivé kompetencie rozpísané do takých podrobností (60 výkonov, ako napríklad že praktická sestra-asistent monitoruje teplotu v chladničke, alebo – upokojuje plačúceho a nepokojného fyziologického a stabilizovaného novorodenca priamym kontaktom). Takýto podrobný rozpis nie je použiteľný. Jednotlivé výkony musia byť popísané všeobecnejšie, ako komplex činností, nie ako náplň práce. To sú dve rozdielne veci. Navyše nie je prakticky možné zachytiť úplne každú činnosť, čím vyhláška takéto – neuvedené činnosti stavia na protiprávnu úroveň.

Druhá výhrada je voči prílišnému členeniu kompetencií podľa veku pacienta. Nevidíme logiku na rozdelenie vekového obdobia na patologického novorodenca, novorodenca, dojča, batoľa, dieťa do 10 rokov, nad 10 rokov, dospelého. Takéto členenie nie je medicínsky ani ošetrovateľskou, či prevádzkovou praxou opodstatnené.  Tretia je voči zníženiu kompetencií.

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program by mal reagovať na potreby praxe. Potreba praxe je, aby absolventi vykonávali čo najväčší rozsah výkonov a je potrebné posúdiť, či je absolvent schopný naučiť sa to počas 4-ročného štúdia a či je schopný vykonávať to v praxi. Navrhovaná vyhláška je napísaná v rozpore s touto logikou. Neobsahuje kompetenciu podávať injekcie muskulárne ani asistovať pri intravenóznej terapii, hoci to v súlade so vzdelávacím programom študentov učíme. V návrhu vyhlášky nie je ani rozšírenie kompetencií o perorálne podávanie liekov. To by prinieslo ich slabšie uplatnenie v praxi.

Účinnosť vyhlášky je navrhovaná od 15. mája – počas praktických maturít na SZŠ, kedy by mali preukázať výstupné štandardy štátneho vzdelávacieho programu, čo bude po 15 máji v rozpore s návrhom novely .

Preto ASZŠ tento návrh hodnotí ako diletantský a odmieta ako celok. Podľa nášho názoru by mal byť tento návrh stiahnutý a prepracovaný. Vzhľadom na množstvo pripomienok by sa mal po ich zapracovaní dať znovu do pripomienkového konania.

Mgr. Miroslav Sekula, prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl

Show Buttons
Hide Buttons