SUPER MASÉR
5 decembra, 2022
Erasmusplus – SZŠ sv. Bazila Veľkého
31 decembra, 2022

CLIL metóda v odbornom vzdelávaní

Prednáška s workshopom v anglickom jazyku
V rámci Erasmus projektu zavítala na našu Strednú zdravotnícku školu, Záhradnícka 44, Bratislava Dr. Tatjana Jelenić Krečković, špecialistka na ortodonciu, zo zubnej kliniky v Novom Sade v Srbsku. Pre žiakov študijného odboru zubný asistent si pripravila zaujímavú odbornú prednášku spojenú s workshopom na tému: Orthodontic-surgical treatment of
clients with special emphasis on the passive Damon self-ligating system from the point of view of dental hygiene and the rules of cooperation between the dental assistant and the doctor. Táto aktivita bola pre našu školu vcelku inovatívna. Ortodoncia sa v súčasnosti neustále modernizuje. A nie je nič lepšie, ako vedomosti žiakov i učiteľov aktualizovať cez zdieľanie skúseností špecialistu na túto problematiku. Z hľadiska použitej vzdelávacej metódy CLIL
boli zistenia pre projektový tím ešte zaujímavejšie. Celá prednáška s workshopom boli vedené výlučne v anglickom jazyku bez pomocného prekladu. Aby sme si overili, či žiaci porozumeli prezentovanej téme a jej súvislostiam, realizovali sme v závere elektronický prieskum. Z celkového počtu 53 zúčastnených žiakov 4. ročníka sa žiaci vyjadrili nasledovne: Na otázku, či sa im páčilo, že prednáška bola v cudzom jazyku, odpovedalo 81,5% žiakov „áno”, 7,5% žiakov „nie” a 11% žiakov sa vyjadrilo, „je mi to jedno.” Na otázku, či rozumeli prednáške, aj keď bola po anglicky, odpovedalo 36,5% žiakov „celkovo som rozumel dobre ”, 62,5% uviedlo, že „niektoré slová som nepoznal, ale
pointe som porozumel” a iba 1% žiakov, t .j. 1 žiak, odpovedal, „takmer nič som nerozumel”. Výsledky prieskumu nás potešili a prejavený záujem o organizáciu podobných prednášok aj v iných študijných odborov nám naznačil možné smerovanie budúcich projektových aktivít.

Show Buttons
Hide Buttons