Zrušili povolanie PRAKTICKÁ SESTRA
15 decembra, 2020
Vianočné darčeky
5 januára, 2021

OTVORENÝ LIST RIADITEĽOV STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL V SR

SME Nový čas TASR

Dolu podpísaní riaditelia 30-tich stredných zdravotníckych škôl  týmto vyjadrujeme zásadný nesúhlas a rozhorčenie nad krokmi Ministerstva zdravotníctva SR, výboru pre zdravotníctvo NRSR a parlamentu SR v súvislosti s premenovaním povolania praktická sestra na povolanie zdravotnícky asistent z nasledovných dôvodov:

  • táto zmena bola schválená parlamentom, legislatívne nečistým spôsobom, novelou úplne iného zákona (novela zákona o zdravotných poisťovniach… z 24.11.2020 v prechodných ustanoveniach) bez odbornej diskusie a pripomienkového konania
  • neexistoval žiaden dôvod realizovať takýto krok v zrýchlenom konaní v čase pandémie a akútneho nedostatku ošetrovateľského personálu ignorujúc fakt, že po zavedení odboru Praktická sestra stúpol záujem o štúdium na SZŠ v dominantnom odbore o 40%  a odštartoval sa celý rad pozitívnych trendov vo vzdelávaní.
  • MZ SR zavádza odbornú i laickú verejnosť tvrdením, že tento krok bol vynútený vzhľadom na výhrady EK voči názvu tohto povolania
  • MZ SR zavádza verejnosť tvrdením, že tento krok neohrozí záujem o štúdium na SZŠ v ich dominantnom študijnom odbore, keďže už dnes žiaci signalizujú tendenciu prerušiť svoje vzdelávanie, lebo neveria v pôvodný status spojený s názvom praktická sestra

Uvedený krok vnímame ako prejav nekoncepčného riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve s jednoznačným predpokladom ďalšieho prehĺbenia nedostatku ošetrovateľského personálu na Slovensku. Naše školy dlhodobo patria medzi najkvalitnejšie odborné školy v SR a sú schopné plnohodnotne pripraviť budúcich zdravotníckych pracovníkov v rozsahu Štátneho vzdelávacieho programu Praktická sestra tak, aby bezprostredne po maturitnej skúške mohli nastúpiť pri lôžku chorého, alebo v ambulantnej či sociálnej starostlivosti aj bez toho aby museli  pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Žiadame:

  • zachovať na SZŠ študijný odbor 5361 Praktická sestra
  • premenovať späť názov tohto ošetrovateľského povolania a zachovať rozsah kompetencií pre absolventov SZŠ
  • vypracovať efektívnu koncepciu vzdelávania ošetrovateľského personálu za účasti zástupcov vzdelávacích inštitúcií i poskytovateľov ZS

Záleží nám na tom, aby sa mal kto o slovenských pacientov kvalitne postarať.

Mgr. Miroslav Sekula riaditeľ SZŠ Lučenec
Mgr. Eva Drobná riaditeľka SZŠ Strečnianska Bratislava
Mgr. Elena Skalná riaditeľka SZŠ Záhradnícka Bratislava
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. riaditeľka SZŠ Trnava
PaedDr. Beata Miklósová riaditeľka SZŠ Dunajská Streda
Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka SZŠ Skalica
PhDr. Regina Sládečková, PhD. riaditeľka SZŠ Nitra
RNDr. Darina Karvajová, MPH riaditeľka SZŠ Nové Zámky
Mgr. Mariana Prochásková riaditeľka SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany
PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín
PhDr. Katarína Podolanová riaditeľka SZŠ Považská Bystrica
RNDr. Viera Beňová riaditeľka SZŠ Prievidza
PaedDr. Michal Straka riaditeľ SZŠ Banská Bystrica
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. riaditeľka SZŠ Levoča
PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD. riaditeľka SZŠ milosrdného Samaritána Svidník
Mgr. Miroslav Bednár riaditeľ SZŠ Poprad
Mgr. Jozef Vallašek riaditeľ SZŠ Zvolen
Mgr. Daniela Peclerová riaditeľka SZŠ Žilina
Ing. Silvia Blcháčová riaditeľka SZŠ Liptovský Mikuláš
Mgr. Alojz Šutý riaditeľ SZŠ Dolný Kubín
PhDr. Renáta Kasmanová riaditeľka SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca
PhDr. Antónia Dobrovičová riaditeľka SZŠ M. T. Schererovej Ružomberok
Mgr. Eva Göblová riaditeľka SZŠ Moyzesova, Košice
PhDr. Anna Hencovská riaditeľka SZŠ Kukučínova, Košice
PhDr. Eva Lakatošová riaditeľka SZŠ sv. Alžbety, Košice
RNDr. Dušan Žaludko riaditeľ SZŠ Michalovce
Mgr. Ľuboš Lipták riaditeľ SZŠ Rožňava
PhDr. Eva Novotná, PhD. riaditeľka SZŠ Prešov
PhDr. Mária Lopatová, PhD., MPH riaditeľka SZŠ sv. Bazila Veľkého Prešov
PhDr. Marcela Griščíková riaditeľka SZŠ Humenné
Show Buttons
Hide Buttons