Deň športu SZŠ Lučenec
11 septembra, 2018
SZŠ 2x v TOP 20
8 októbra, 2018

Na SZŠ sa opäť budú vzdelávať sestričky

Stredné zdravotnícke školy sa pripravujú na vzdelávanie v študijnom odbore 5361 M Praktická sestra od školského roka 2019/2020. Oproti odboru Zdravotnícky asistent sa posilňuje odborná zložka vzdelávania a uplatnenie vo všetkých formách zdravotnej starostlivosti.

O určenie výnimky na zaradenie do siete študijného odboru 5361M praktická sestra od školského roku 2019/2020 je oprávnený požiadať  zriaďovateľ- príslušná VUC.  ASZŠ SR požiadala MZSR o hromadné zaradenie PS do siete pre všetky SZŠ, ktoré mali v sieti odbor ZA

Legislatívnu oporu pre vzdelávanie v študijnom odbore praktická sestra stanovuje nasledovná legislatíva:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 244/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na Stredných zdravotníckych školách, pre študijný odbor: 5361 M Praktická sestra

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (časť A).

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 252/2018, ktorou sa stanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

Show Buttons
Hide Buttons