FINÁLE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2018 (foto + video)
15 júna, 2018
„Asistent v akcii“ pokračuje
21 júna, 2018

Jubilejný 20. ročník Dňa ošetrovateľstva v Rožňave

„Kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou“ – je heslo Európskeho roka kultúrneho dedičstva, ktorý vyhlásila Európska únia pre rok 2018.

Táto myšlienka sa stala i ústrednou témou 20. ročníka Dňa ošetrovateľstva, ktorý Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola v Rožňave organizuje už tradične. Z pôvodnej myšlienky odborného seminára pre učiteľky odborných zdravotníckych predmetov sa rokmi vyvinula odborná konferencia za účasti významných hostí.

25. apríla 2018 sa zišlo vo veľkej sále Mestského úradu v Rožňave takmer 300 pozvaných hostí zo zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, verejných inštitúcií   a stavovských organizácií s ktorými škola spolupracuje pri výchove a vzdelávaní svojich žiakov. Tento deň je symbolom dobrej spolupráce našej školy a zariadení, kde naši študenti participujú na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Po slávnostnom príhovore a otvorení konferencie riaditeľom školy Mgr. Ľubošom Liptákom sa k prítomným prihovoril aj primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga. Prvý blok prednášok otvorila Mgr. Silvia Lorinčíková, PhD., vedúca Oddelenia dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti Slovenského národného múzea – Múzeum Betliar, ktorá priblížila tému Šľachtictvo zaväzuje. Andrassyovci ako mecéni. Vincenza Priessnitza, zakladateľa kúpeľníctva, významného lekára svetovej hydroterapie vo svojej prednáške predstavila Mgr. Gabriela Hajdúová.  Úspešné riešiteľky stredoškolskej odbornej činnosti na krajskom kole, žiačky 3. ročníka študijného odboru asistent výživy pod vedením garantky tohto študijného odboru PhDr. Márie Mankovej, PhD., spracovali tému Bez raňajok ani na krok, v ktorej zdôraznili význam raňajok pre deti školského veku.   Po krátkej prestávke vyplnenej kultúrnym programom, ktorý si pripravili talentovaní žiaci našej školy pokračoval odborný program druhým blokom prednášok.

Históriu a súčasnosť ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnych služieb prítomným priblížila riaditeľka DSS Jasanima v Rožňave PhDr. Beáta Šlosárová. Blok prednášok uzavreli PhDr. Lívia Kopecká a Mgr. Slavomíra Nemčková. Svoju prednášku zamerali na meranie krvného tlaku, ktoré patrí k základným vyšetrovacím metódam. Predstavili nielen  históriu, ale i súčasnosť  a  víziu budúcnosti tejto vyšetrovacej metódy. Od roku 2010 odbornú konferenciu zastrešuje aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Rožňave a Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov v Rožňave. I touto cestou sa im chceme poďakovať  za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločne realizované projekty.  Veríme, že budovanie takýchto tradícií našu školu rozvíja, posúva vpred a pomáha stáť na pevných základoch ako dnes tak i v budúcnosti. Ďakujeme prednášajúcim za kvalitné prednášky a tiež všetkým, ktorí sa na príprave Dňa ošetrovateľstva podieľali a veríme, že o rok sa stretneme opäť.

Autor: PhDr. Oľga Lišuchová

Show Buttons
Hide Buttons