Projekt Erasmus+ pre skvalitnenie vzdelávania v odbore zubný asistent.
november 1, 2017
Trenčianska zdravotka má nový názov – Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej
december 8, 2017

Otvorený list viceprezidenta ASZŠ SR žiakom a rodičom

Keď pred 16 rokmi nastala zmena vo vzdelávaní na stredných zdravotníckych školách a nový študijný odbor zdravotnícky asistent nahradil odbor všeobecná sestra, hlboko nás to zasiahlo – učiteľov aj žiakov. Zrazu akoby ostalo málo toho, čo sme mohli našich žiakov – zdravotníckych asistentov naučiť. Vtedajší žiaci chceli vedieť viac a boli na to emočne aj osobnostne pripravení. Preto sme ich spočiatku často učili aj nad rámec nových učebných osnov. Neskôr to už nešlo – vymedzené kompetenčné hranice nebolo možné prekročiť.

Dlhé roky sme sa prostredníctvom Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky snažili o zmenu vo vzdelávaní zdravotníckych asistentov. Argumentovali sme skúsenosťami z praxe, nedostatkom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, ale aj postavením zdravotníckych asistentov v Českej republike. Prvým naším úspechom bola zmena štátneho vzdelávacieho programu v učebných osnovách predmetov základy ošetrovania a asistencie a odborná klinická prax v roku 2012. Konečne sme mohli naučiť našich žiakov viac odborných výkonov. Ale skutočná zmena nastala až v tomto roku. Od 1.marca 2017 nadobudla platnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28/2017 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach ktorou sa výrazne posilnili kompetencie zdravotníckych asistentov. Pribudli odborné výkony, ktoré môže zdravotnícky asistent vykonávať samostatne, ďalšie na základe indikácie lekára alebo v spolupráci so sestrou či lekárom. Tieto zmeny privítali školy, ale aj zamestnávatelia. Ich aplikáciou v praxi bude zdravotná starostlivosť pre pacientov viac dostupná – odbremenia sa sestry, ktoré sa následne budú môcť viac venovať špecializovaným činnostiam. Asistencia pri výkonoch sa teda zmenila na samostatnú prácu. Jedným dychom treba dodať, že pribudla aj zodpovednosť. Veľa zodpovednosti: za kvalitnú teoretickú, ale predovšetkým praktickú prípravu, za uskutočnený odborný výkon. Profesia zdravotnícky asistent prestáva byť vnímaná ako pomocná sila bez kompetencií. Zdravotnícky asistent sa stáva samostatne pracujúcim a zodpovedným článkom zdravotníckeho ošetrovateľského tímu. Bude viac spoločensky docenený a verme, že aj finančne ohodnotený.

Je samozrejmé, že nové odborné kompetencie prinášajú zvýšené požiadavky na vzdelávanie a dochádzku žiakov do školy počas štúdia. Teraz ešte väčšie opodstatnenie nadobúdajú podmienky učebných osnov odbornej zložky vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe o povinnosti absolvovať 90% vyučovacích hodín praktickej prípravy profilových predmetov a odbornej klinickej praxe pre postup do vyššieho ročníka, resp. k vykonaniu maturitnej skúšky.

Milí „naši“ študenti! My, učitelia, vás chceme naučiť všetky nové poznatky a zručnosti tak, aby ste ihneď po ukončení štúdia na našich školách boli pripravení pracovať v zdravotníckom tíme na úrovni požadovanej zdravotníckymi zariadeniami. Obraciam sa na vás s požiadavkou, aby ste sa cieľavedome a predovšetkým systematicky pripravovali na vyučovanie. Buďte žiakmi, ktorí chcú byť úspešní a chcú vedieť viac. Neuspokojte sa s priemernosťou a využite to, čo vaši predchodcovia nemali – možnosť počas štúdia získať kompetencie vykonávať vysoko odborné zdravotnícke výkony.

Vážení rodičia! Stredné zdravotnícke školy sú špecifické. Veľká časť vyučovania prebieha v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Vaše deti počas praxe pracujú v reálnych podmienkach so skutočnými ľuďmi – pacientmi. Tu nesmie dôjsť k žiadnej chybe. Základným predpokladom zvládnutia všetkých odborných výkonov je príprava na vyučovanie a účasť na vyučovaní – predovšetkým na odbornej praxi. Žiadam vás preto o zvýšenú mieru spolupráce predovšetkým v oblasti dochádzky do školy. Pri ospravedlňovaní vašich detí z vyučovania berte do úvahy podmienky štátneho vzdelávacieho programu o povinnosti absolvovať 90% vyučovacích hodín praktickej prípravy profilových predmetov a odbornej klinickej praxe a tiež rešpektujte úpravy vo Vnútornom poriadku školy.

Pred nami je obdobie, kedy budeme bilancovať končiaci sa rok a dáme si predsavzatia pre rok nadchádzajúci. Keďže máme spoločný cieľ – vzdelávať a vychovávať našich žiakov tak, aby boli dokonale pripravení vykonávať svoje budúce povolanie a na ktorých bude hrdá škola, rodičia i samotní žiaci, dajme si aj jedno spoločné predsavzatie: Nech vzťahový trojuholník, ktorého strany sú učitelia, žiaci a rodičia, bude rovnostranný. Nebude to ľahké, ale spoločným úsilím to určite zvládneme.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy

Show Buttons
Hide Buttons