12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI MÁ VÍŤAZA
jún 13, 2017
Jazykári v Canterbury
august 13, 2017

O PRAKTICKEJ SESTRE NA PÔDE PARLAMENTU

Z iniciatívy predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefana Zelníka sa dňa 22. júna 2017 uskutočnilo pracovné rokovanie členov Dočasnej komisie k problematike sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v budove Národnej rady Slovenskej republiky.

Rokovania sa zúčastnili: Andrea Kalavská – štátna tajomníčka MZ SR, Štefan Zelník – predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo, Alan Suchánek – člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo, Mário Fraňo – generálny riaditeľ SLP MZ SR, Štefan Laššán – generálny riaditeľ SZ MZ SR, Zuzana Slezáková – riaditeľka SZ/OZdV MZ SR, Tatiana Hrindová – riaditeľka SZ/OOŠ MZ SR ministerská sestra, Marián Nagy – referent OZ/OZdV MZ SR, Štefánia Moricová – dekan fakulty SZU, Patrícia Švantner – riaditeľka odboru ošetrovateľstva UNsP Bratislava, Miroslav Sekula- prezident ASZŠ SR, Eva Drobná a Miroslav Bednár – ASZŠ SR.

Predseda výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník v úvodnom slove uviedol, že všetky naše zdravotnícke zariadenia už dlhodobo pociťujú nedostatok sestier, zdravotníckych asistentov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Z dôvodu, že súčasný systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov nedokáže naplniť potreby trhu práce na Slovensku, vznikla v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo iniciatíva pripraviť zmeny vo vzdelávaní. Vízia je nahradenie študijného odboru zdravotnícky asistent študijným odborom praktická sestra a následné pokračovanie v dvoj resp. trojsemestrovom štúdiu v odbore diplomovaná všeobecná sestra dennou formou. Ako inšpiráciu uviedol situáciu v Českej republike, kde podobné zmeny vo vzdelávaní sestier už prešli legislatívnym procesom. Následne vyzval prítomných o vyjadrenie sa k problematike.

Štefánia Moricová – dekan fakulty SZU – uviedla poznatky zo svojej lekárskej praxe. Sestier je nedostatok a absolventky bakalárskeho štúdia nedosahujú v praktických zručnostiach úroveň zdravotných sestier zo stredných zdravotníckych škôl. Náprava je potrebná a nutná.

Patrícia Švantner – riaditeľka odboru ošetrovateľstva UNsP Bratislava – tiež konštatovala nedostatok zdravotníckeho personálu vo všetkých úrovniach a víta iniciatívu zmien v ich príprave.

Miroslav Sekula- prezident ASZŠ SR – pripomenul aktivity Asociácie stredných zdravotníckych škôl pri návrhoch zmien vo vzdelávaní a zatraktívnení zdravotníckych študijných odborov. Ostatnou je, na základe požiadavky Výboru pre zdravotníctvo NR SR, návrh učebných plánov v novom študijnom odbore praktická sestra, a študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra v skrátenej dĺžke štúdia, pri dodržaní podmienok Smernice EÚ. Konkrétne informácie poskytla Eva Drobná – riaditeľka SZŠ Bratislava.

Alan Suchánek – člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo – potvrdil potrebu zmeny vo vzdelávaní a tiež poukázal na riešenia v Českej republike a Nemecku, kde je príprava sestier kratšia.

Zuzana Slezáková – riaditeľka SZ/OZdV MZ SR – k predloženým návrhom uviedla, že budú vyžadovať veľké zmeny legislatívy (Štátne vzdelávacie programy, školský zákon, …) čo je časovo náročné. Ako alternatívu navrhla zavedenie externej formy bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo.

Tatiana Hrindová – riaditeľka SZ/OOŠ MZ SR ministerská sestra – vyjadrila k návrhom odmietavé stanovisko. Podľa jej názoru ich zavedením dôjde k obmedzeniu možností vysokoškolského vzdelávania sestier.

Andrea Kálavská – štátna tajomníčka MZ SR – konštatovala, že predložené návrhy učebných plánov na ministerstve zdravotníctva posúdia a vyjadria sa k nim na ďalšom stretnutí.

Štefan Zelník – predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo – vyzval všetkých ku spolupráci na príprave zmien vo vzdelávaní a dodal, že proces bude zo strany parlamentu pokračovať.

Show Buttons
Hide Buttons